Enige uitspraken van Pierre
over cevangelisatie

Geest van Pinksteren

We moeten de Heer verkondigen omdat we een geest van Pinksteren hebben ontvangen, een geest van kracht en vrijmoedigheid. Als we lekker warmpjes in onze eigen gemeenschappen blijven zitten, zullen we daarbinnen wegrotten

Lering over de heilige Geest, 2e sessie van Paray-le-Monial 23/07/75

Laten we, nu Pinksteren is gekomen, niet meer blijven navelstaren maar ons laten grijpen door dat vuur van de liefde. En vooral, we moeten naar onze broeders en zusters gaan.

« Emmanuel » weekend , 25-26/10/75

Voor mij was het ‘doopsel in de Geest’ de bevestiging dat ik me in de wereld moest inzetten om Hem te verkondigen.

Brief n°8 aan Françou Malcor 1973

Door Jezus lief te hebben in onze broeders en zusters evangeliseren we onszelf omdat de Geest in ons is , en wij zijn de eersten die bekeerd worden.

Bijeenkomst in Vézelay 07/74

De liefde van God zet onze ziel in vuur en vlam om Hem naar anderen te brengen. Dat is de geest van Pinksteren: een uitstorting van de Geest die dóór moet gaan tot de komst van onze enige Heer en Meester en Vriend.

Brief aan Françou Malcor 06/08/72

Dus, zien jullie, het is echt een nieuw Pinksteren. De katholieken hebben gebeden om dat nieuwe Pinksteren en als het dan komt, zijn ze stomverbaasd! We moeten dus veranderen en als het gaat om veranderen – het is de heilige Geest die ons zal veranderen. We vragen het Hem en Hij wil niets liever […] .

Hij wil ons veranderen, Hij wil ons heiligen. Petrus en Paulus hebben niet gewacht met het verkondigen van Jezus tot ze heilig waren Het is een geest van PInksteren die Jezus ons stuurt. Dus dat doet Hij niet met de bedoeling dat wij ons innerlijk fijn voelen, voor onze gemoeds-toestanden. Hij stuurt ons naar onze broeders en zusters….

Bijeenkomst in Vézelay 07/74

Een wereld die klappertandt van de kou en het getuigenis
van de liefde nodig heeft om zich op te warmen.

Cyclus van jongerenweekends 23-24/01/82

Je ontvangt het doopsel van vuur niet voor jezelf, maar om het naar anderen te brengen. De liefde is bedoeld om zich verder te verspreiden. Laten we de Geest niet uitdoven !

Handgeschreven aantekening.

De heilige Geest doet ons opstaan als getuigen, Hij is de advocaat van Christus. De heilige Geest is de verdediger van Jezus en Hij heeft
er dus belang bij dat zijn getuigen Hem niet belachelijk maken ; vandaar dat Hij ons zijn kracht geeft als we evangeliseren. Laat de heilige Geest spreken : Hij is het die, door het woord, in onze plaats zal getuigen … Om te overwinnen moeten we verenigd zijn met de heilige Geest.

Aantekeningen ter voorbereiding van een lering, zomer 1980

God wil ons hart van steen vervangen door zijn Hart dat brandt van liefde ; en wel om ons zijn vurig verlangen mee te delen om zielen te redden, om ze uit het atheisme, het materialisme en de genotzucht te halen. Daartoe wil HIj onze harten aanraken met zijn Liefde, ze doorboren, ze breken […].De aanbidding, bron van compassie, drijft ons ertoe, te evangeliseren. Jezus, die ons heeft doen beseffen hoezeer zijn Hart, – gebroken door de zonde en vooral door de onverschilligheid van de mensen – lijdt, vraagt ons om aan allen, met alle middelen die Hij ons toont, de zachtheid en tederheid van zijn Hart bekend te maken, zijn verlangen dat elk mens tot Hem terugkeert en zijn trots laat wegsmelten om zijn hart laten spreken en te laten leven. Het is als een brandend vuur, dat de Heer zo graag wil aansteken vanuit onze armzalige levens die we samen toewijden aan zijn dienst, aan de groei van zijn Rijk van Liefde.

Aantekeningen ter voorbereiding van een onderricht, 24/06/80

We moeten Gods liefde aan de wereld verkondigen. Die liefde wordt miskend en veracht. We moeten hem verkondigen. En dan krijgen we die geestelijke strijd, want Satan zal tegen ons tekeer gaan. Maar Maria zal ons beschermen.

Dus we hebben helemaal niets te vrezen.

Retraite van de Broederschap van Jezus, Pasen 78 1° cassette

Kijk, jullie moeten dus bidden, bidden zonder ophouden; dat weten jullie heel goed, maar het komt erop aan, het te doen. Op de tweede plaats moeten jullie elkaar liefhebben; dat is gemak-kelijk gezegd, maar niet zo gemakkelijk gedaan. En ten derde: we moeten de Heer verkondigen want we hebben een geest van Pinksteren ontvangen, een geest van kracht en vrij-moedigheid. Jullie moeten daar echt in geloven en voor elkaar bidden, dat jullie die geest krijgen.

Aansporing over de heilige Geest , 2° sessie in Paray-le-Monial 23/07/75

Veranderd worden door te evangeliseren

Door anderen te evangeliseren komen jullie terug als mensen die zélf geëvangeliseerd zijn. Jullie hebben je hart open, jullie zien het lijden en de honger naar de Heer die de mensen in de straat hebben, die niets weten. Je hebt maar één verlangen, en dat is evangeliseren.

Werkgroep ‘Van de gebedsgroepen naar de Gemeenschap’, sessie in Paray 05-09/07/79

Dat liefdesvuur voor de Heer zullen we alleen vinden door te evangeliseren, door de liefde van Jezus te verkondigen. En als we de Liefde van God voor ons bekendmaken (de Liefde van de Vader) – wel, dan zal ons hart er vol van worden.

Retraite van de Broederschap van Jezus, Pasen 1978, 1° cassette

Het betekent jezelf loslaten en naar anderen toe gaan.
En als je dat doet maakt een liefdesvuur zich van je meester.

Werkgroep ‘van de gebedsgroep naar de Gemeenschap’, sessies in Paray 05-09/07/79 05/07/79

Als we spreken over de Heer worden we er warm van, en het reinigt ons van onze zonden. Als liefde de zonde bedekt, hoeveel te meer dan de de liefde van de Heer ! O, als we toch liefhadden… !

Handgeschreven aantekening

Niet alleen is het aan ons om te evangeliseren, maar daardoor worden we zelf geëvangeiseerd. We worden getransformeerd, vervuld van de Heer. Wij die niet meer heel goed weten waar Hij is… wel, men vindt Hem in onze mond, men vindt Hem in ons hart en we worden getransformeerd. [….]
En al jullie problemen zullen er heel wat eenvoudiger op worden, als je gericht bent op je broers en zussen.

Aansporing over de heilige Geest, 2° session van Paray-le-Monial 23/07/75

Wanneer je anderen gaat evangeliseren, kom je geëvangeliseerd terug. Je hebt een open hart, je ziet het lijden en de honger naar de Heer van die mensen op straat die niets weten en die dat allemaal voor de eerste keer horen. Het enige wat je daarna wilt doen, is evangeliseren !

Werkgroep « Van de gebedsgroep naar de Gemeenschap » sessions de Paray 5-09/07/79 06/07/79

Overal evangeliseren

Momenteel is het steeds meer nodig om Jezus te verkondigen. En Jezus verkondigen betekent niet alleen dat je de straat opgaat, maar ook naar je werkplek en overal.

Inleiding tot de leer van dominee Thomas Roberts
2e sessionin in Paray-le-Monial, 17 tot 22 juli 1976

Het Evangelie verkondigen in een vijandige wereld is inderdaad een moeilijke strijd : we moeten Jezus verkondigen, zelfs al moet er gestreden worden.

Gemeenschapsweekend in de regio Touraine 19/11/88

En we houden hartstochtelijk van het leven, nietwaar ? Daarom zijn we zo blij dat we het geheim ervan ontdekt hebben, dat een liefdes-geheim is.
Dát geheim moeten we verkondigen : « Wat je in het oor gezegd wordt, verkondig dat van de daken. » , zei Jezus, en ook : « Ik ben gekomen om een vuur op aarde te ontsteken en hoe verlang Ik dat het al oplaait. » Zoveel jongeren die sterven van afkeer in deze liefdeloze stad zouden deze boodschap moeten horen, en wij hebben een heel mooie taak : hun deze boodschap brengen.

Brief no 3 aan Françou Malcor

Onze plicht is het om Jezus te verkondigen, zegt hij nog. Overal moet je evangeliseren. Dus het is een echte, algemene verplichting!

Gemeenschapsweekend 24-25/11/84

Opdat het zich blijft verspreiden moeten wij het bekendmaken, zoals de heilige Paulus zegt : «Wee mij als ik niet evangeliseer ! »

Aansporing over de heilige Geest, 2° sessie in Paray-le-Monial 23/07/75

De Heer wil ons de straten en pleinen op sturen, overal, om Jezus te verkondigen. Daarom is het duidelijk dat we absoluut moeten veranderen, of liever: dat de Heer ons verandert. Om te veranderen, om écht veranderd te worden zoals de Heer wil, moeten we eenvou-digweg geloven dat Hij ons kan veranderen. Geloof je werkelijk dat de heilige Geest van Liefde je in vuur en vlam kan komen zetten, je transformeren ?

Gesprek, 23/05/76

« Er zijn altijd gevaren in het leven, maar we moeten handelen, we moeten leven. Dát is het leven : de dynamiek van de liefde waardoor we de vreugde ontvangen om iets te ondernemen om de zielen te redden.
We zijn er om zielen te redden, en de Heer zal ons daar rekenschap van vragen.»
Pierre herinnert aan kardinaal Suhard, die verteerd werd door missionaire liefde en besluit : « Dat zal ons verder voeren dan alleen naar Frankrijk. Eerst naar Europa en dan naar Afrika en dan naar Amerika. Werkelijk, laten we Jezus overal brengen. »

Retraite van de Broederschap van Jezus Kerstmis 1980, onderricht 1

We moeten aan de wereld de liefde van God verkondigen. Die liefde wordt miskend, veracht. We moeten hem bekend maken.

Retraite van de Broederschap van Jezus Pasen 78

Momenteel is het steeds meer nodig om Jezus te verkondigen. Jezus verkondigen betekent niet alleen de straat op gaan, maar ook op je werkplek en overal. En met die dynamiek, die dynamiek van Jezus.

Inleiding tot het onderricht van dominee Thomas Roberts
2e session van Paray-le-Monial, 17 au 22 juillet 1976

Zo vermijden we het andere excuus : we hebben geen tijd, we hebben het allemaal erg druk ! Het antwoord luidt : Maar dat is niet waar, we hebben wél tijd : je kunt heel goed evangeliseren in je wijk.
Als je terugkomt van je werk, kun je heel goed evangeliseren. Je kunt het gebouw ook binnengaan.

Afijn, er zijn honderd en een manieren om te evangeliseren. Vrouwen kunnen naar hun winkelier gaan, naar de caissière of de concierge van de flat. .. Et op je kantoor hoef je niet naar de CEO te stappen, je kunt simpelweg alle gewone mensen opzoeken. Dus er zijn honderd en een mogelijkheden om iets te doen.

Gemeenschapsweekend 24-25/11/84

Je moet echt over de Heer praten, op kantoor, in de fabriek, overal waar je gaat, moet je praten over de Heer. Dus, als je met de Heer bent, doe dat dan! Jullie weten heel goed dat Hij soms zegt : « Praat met de taxichauffeur » – « O, nee, nee… ! » . Je doet het tóch, en het is de Heer die gaat ‘sturen’. Theresia van het Kind Jezus – met 24 jaar was ze novicenmeesteres – zei: «Ik maak me totaal niet druk over wat de novicen wel zullen denken.[…] Heer, ik blijf heel dicht bij uw Hart, ik sluit mijn ogen en met mijn handje geef ik hun wat U me voor hen in mijn hand hebt ge-legd. » Wandel in geloof, dat is wat ik jullie wil uitleggen. Dát is belangrijk.

Gesprek op 23/05/76

« O, dat is fijn! Zíj hebben geluk, ze maken reizen en wij… we blijven hier achter…Het zijn steeds dezelfden en het is steeds hetzelfde! »
Maar ik zeg : «m’n arme kinderen, als jullie zien dat zij net zo doen als de heilige Franciscus Xaverius… nou, dan doen jullie als de heilige Theresia van het Kind Jezus, zo eenvoudig is het. Zij is net zo goed patrones van de missies als hij ! Volg dus Theresia van het Kind Jezus na, dat is heel erg nodig. […] Begrijpen jullie, we zijn allemaal één : of je nu weggaat of niet, hier blijft of niet, we zijn allemaal gezonden. Wat geweldig is, is dat we gestuurd worden én hier blijven: alle profijt is voor ons !

Gemeenschapsweekend Lente 79

Evangeliseren zonder uitstel

We moeten uit ons ‘’cenakel’’ komen, na dit levensritme in de Heer te hebben overgenomen. […] We moeten ons dit ritme echt tamelijk snel eigen maken, omdat de Heer haast heeft. Hij zegt tegen ons : «Ik stuur jullie naar de hele wereld, ga en verlies geen tijd ! »

Gemeenschapsweekend Lente 79

De Heer heeft ons gekozen, en het enige wat wij kunnen zeggen is, zoals Paulus: “Wee mij, als ik niet evangeliseer!” Ik ben een ‘nutte-loze dienaar’, maar ik moet wel evangeliseren! En dan gaat het niet aan dat je zegt : “Dat is geweldig, Hij koos míj !”, maar wél : “Dat is buitengewoon, Hij koos mij, maar nu moet ik echt trouw zijn.” Wij zijn arme luidjes, wij zijn niets, en wat we hebben, is ons door de Heer gegeven. Praktisch gesproken : we moeten eerst aanbidden, we moeten danken, maar ook vertrouwen hebben in, en het belang inzien van wat Hij ons heeft toevertrouwd. En dat we zeggen: “Heer, deze erfenis is van ons ! Ik heb er niets voor gedaan. En nu moet ik ervoor zorgen dat , hetgeen U me hebt toevertrouwd, de maximale opbrengst geeft. »

Retraite van de Broederschap van Jezus 30-31/12/77

De apostelen hebben niet gewacht tot ze volmaakt waren om Jezus te verkondigen.
Hij zendt ons naar onze broeders en zusters.

Bijeenkomst in Vézelay 07/74

Wij, het volk van God, zijn het die Jezus moeten verkondigen. En de Heer zal niet tegen ons zeggen: “Jíj was geen priester, jij was geen diaken” en al dat soort dingen… Hij zal zeggen: “Hoho, Ik heb je gevraagd om te komen, en je hebt niets gedaan. » En jullie zullen je zo goed mogelijk achter elkaar verstoppen . Hij zal dan zeggen: “Jij, kom eens even hier. Wat heb jij gedaan? » « Nou, uhhh… » Dus zie je, we zullen niet zo slim voor de dag komen. Dus we moeten echt aan de slag!

Gemeenschapsweekend 15/03/80

De Heer heeft ons grote genaden gegeven. We moeten echt beseffen dat ze zelfs veel groter zijn dan we denken. […] We moeten begrijpen dat de Heer ze ons geeft om ons te trans-formeren. Als heidenen de helft van de genaden zouden ontvangen die wij ontvangen, zouden ze zichzelf geselen, zouden zij zichzelf veranderen om te proberen de anderen te redden. En op de dag des oordeels zouden zij tegen ons zeggen: “Wat is dát nou ? Je ontving die genaden en je hebt ze niet uitgedeeld, je hebt ze voor jezelf gehouden? Wat heb je met dat alles gedaan? » Dus laten we we bij onszelf zeggen: “Heer, heb medelijden met ons, echt we zijn zwak, maar écht, zet ons in brand met uw liefde!”

Gemeenschapsweekend 25/01/81

We zullen bij de Heer komen. Maar velen zullen zich dan naar ons toekeren en zeggen : « Je hebt ons niet genoeg gesproken over de liefde van de Heer! Je hebt ons niet verteld hoeveel genaden er voor ons weggelegd waren. »

Retraite van de Broederschap van Jezus, Kerstmis 82 (30/12/82)

De waarheid is dat Jezus gezegd heeft : « Ik ben een vuur op aarde komen brengen, en hoe verlang Ik dat het reeds oplaait.» We hebben haast, de tijd dringt, we moeten handelen.We móeten handelen.

Gemeenschapsweekend, 21/06/81

We zijn geen gehaaste mensen, maar de tijd dringt.

Emmanueldag voor de gebedsgroepen, 13/03/76

(in verband met de evangelisatie) De tijd dringt, haast je.

We hebben geen geldige reden, in feite zijn we bang, zegt Pierre, we zijn bang, en angst komt niet van de Heer, het komt van de duivel. De duivel is woedend dat we evangeliseren, en hij zorgt ervoor dat we hem knijpen. En dat verlamt ons, en maakt dat we goede redenen vinden om het niet te doen. Van belang is dat we dan tegen onszelf zeggen dat we het niet moeten uitstellen tot morgen.

Retraite van de Broederschap van Jezus 08/78 09/08/78 ochtend

Wat doen we met onze vrijheid? We hebben misschien twee, drie jaar voor ons waarin we nog vrij zijn. Maar we moeten Jezus overal verkondigen. We moeten echt, écht, offers brengen. We moeten echt vanuit liefde leven.

Gemeenschapsweekend 15/03/80

We hebben geen enkele geldige reden, in feite zijn we bang, zegt Pierre, we zitten in de rats, en de rats komt niet van de Heer, die komt van de duivel. De duivel is woedend dat we evangeliseren en hij zorgt dat we hem enorm zitten te knijpen. Dát is wat ons verlamt en wat maakt dat we goede redenen vinden om het niet te doen. Wat dan van belang is, is we tegen onszelf zeggen dat we het niet moeten uitstellen tot morgen

Gemeenschapsweekend 24-25/11/84

Gebed en evangelisatie

Als we de Kerk gehoorzamen, hebben we alle schatten van de Kerk. In onze gehoorzaamheid profiteren we in de hele Gemeenschap van alle gebeden van de Kerk, van alle mensen die dag en nacht bidden en lijden voor de zielen.

Gemeenschapsweekend 12/05/79

In de praktijk zijn wij een gemeenschap van dienstbaarheid, dus wij zijn er niet om in slaap te vallen maar integendeel, om wakker te worden! Dus als de Heer ons doet groeien, is dat ook omdat Hij ons echt vraagt om te handelen. En het is duidelijk dat Hij ons op dit moment vraagt om steeds meer diensten… Het is dus belangrijk dat we met velen zijn om echt naar de Heer te luisteren. We moeten niet alleen met een groot aantal zijn, maar we moeten meer en meer een innerlijk leven hebben. Dus we moeten echt steeds meer bidden, steeds meer aanbidding doen en echt aan de Heer vragen, Hem te dienen want de Heer heeft haast. […] En we hebben maar weinig tijd om te handelen.


Dus we moeten met steeds meer mensen zijn en steeds meer in de dienst en steeds meer verenigd in gebed, omwille van de concrete inzet.

Inleiding op het getuigenis over de pelgrimage naar het Heilig Land, gemeenschapsweekend 14/10/79

Maar wat vraagt de Heer van ons wanneer we ons engageren in “Emmanuel”? Waarom “Emmanuel”? Omdat de Heer praktisch is, omdat Hij mensgeworden is, wordt deze genade die ons gegeven wordt niet voor niets gegeven ; ze wordt ons gegeven voor iets, omdat de Heer iets wil doen. […] Je hoeft op dit moment niet helemaal blind te zijn om te beseffen dat het erg slecht gaat. […] Jezus kan de wereld, zijn kinderen, niet in duisternis laten. Dat is de reden, door een zeer bijzondere genade en zonder enige verdienste van onze kant , – want ik denk dat ieder van ons goed beseft hoezeer “Emmanuel” alleen bestaat door de genade van de Heer – […], daardoor regent het bekeringen, en we voelen heel goed dat dat absoluut niet onze verdienste is. Veel jongeren zeggen: “Heer, u hebt ons gestuurd om te oogsten waar we niet gezaaid hebben”. Anderen hebben misschien generaties lang geleden […] en kijk, dan komt op een gegeven moment de oogst. Je beseft nu dat er een enorm grote oogst is, “de velden staan wit voor de oogst”, zegt de Heer. Hij zegt “Bid om arbeiders te sturen. »

Dag voor de gebedsgroepen van Emmanuel, 13/03/76

Laten we Jezus vragen, heel eenvoudig te zijn, heel klein, en voor Hem te getuigen. Hij zal een vuur in ons hart leggen om zijn boodschap overal te brengen.

Eerste zomersessie in Paray-le-Monial 16/07/75

We vragen de Heer, ons te laten branden voor de bekering van onze broeders en zusters. Wel, we moeten de Heer vanaf nu elke dag van ons leven vragen, ons dat vuur te geven dat brandt voor de bekering van de zondaars.

Gemeenschapsweekend 25/01/81

(Pierre doet verslag van een evangelische groep, ‘’Teen Challenge’’).

Ze zeiden : ‘Als we op straat het woord van God verkondigen, is het een preek wanneer we niet gebeden hebben . Maar als we tevoren wél gebeden hebben, dan is het het zwaard van de Geest dat aan het werk is, en mensen worden getransformeerd. »

Aansporing over de heilige Geest, 2e sessie in Paray-le-Monial 23/07/75

Als we bidden, gaat het hart van de mensen open en beginnen ze te praten. Er zijn er bijvoorbeeld die heel agressief reageren, die ermee beginnen, je ‘een grote bek te geven’, en dan bid je. En dan, na een tijdje, zeggen ze : « O weet je, ik heb zo geleden door een katholiek of… » . Ze gooien alles eruit. En wij beginnen met hen te praten. Maar niet wij praten dan, maar Jezus. Omdat we Jezus gehoorzamen plaatst Jezus de mensen op onze weg die Hij verlangt te bereiken.

Werkgroep ‘ Van de gebedsgroep naar de Gemeenschap’’, sessies in Paray 05-09/07/79 05/07/79

In elk geval, als het gaat om evangelisatie : als je niet gebeden hebt, werkt het totaal niet! Als je wel gebeden hebt, worden mensen veranderd, dat is echt buiten- gewoon. De kracht van het gebed, die is buitengewoon ! De mensen weten dat met hun verstand, maar ze weten het niet met hun hart.

Werkgroep ‘’Van de gebedsgroep naar de Gemeenschap’’ Sessies in Paray 05-09/07/79 05/07/79

Als we de Heer vragen, als we Hem smeken om onze zielen in brand te steken, wel, dan zal Hij dat doen. […] Als we dat vuur hebben, dan kunnen we echt missionair zijn. En we zullen Frankrijk en de hele wereld veranderen!

Retraite Broederschap van Jezus 12/83

Als je bidt, komt er een vurige adem in je die je dringt om zondaars te bekeren, maar ook om te evangeliseren, om de Heeer te verkondigen. Dan duwt die adem je vooruit.

Interview door Jean-Marc et Françou Morin in Saint-Maurice, 5-8/08/88

De Kerk van vandaag is verkild. De enige manier om de Kerk weer te transformeren en nieuw leven in te blazen, is de liefde ; en wel de liefde van het Hart van Jezus. En die vraag je in de aanbidding en in het vertrouwvolle gebed.

Sessie in Paray 09-21/07/77 Inleiding tot het onderricht van Mgr. Gaidon

Niet wíj zijn het die bekeren, het is de Heer die bekeert. En het zijn de zielen die geleden hebben en hun leven hebben opgeofferd voor de bekering van de mensen, die het via ons verkrijgen, maar wij zijn niet meer dan tussenpersonen.

Gemeenschapsweekend 25/09/83

De strijd om te evangeliseren

Want we zijn altijd allemaal bang, we knijpen hem, maar als wij die angst, die de duivel ons geeft, te boven komen en links laten liggen, worden we vol vreugde. En tenslotte verkondigen we dan de Heer en merken we dat de mensen in de kern maar één idee hadden, dat we hen zouden vertellen over de de Heer.

Gemeenschapsweek-end 12/05/79

Het enige waar mensen bang voor zijn, dat is dat Jezus hun verkondigd wordt. […] Men heeft heel goed in de gaten dat een ‘revolutie van de liefde’ heel wat gevaarlijker is dan het com-munisme, of wat dan ook.

Werkgroep ‘’Van de gebedsgroep naar de Gemeenschap’’
Sessions in Paray 05-09/07/79 en 05/07/79

Degenen die het verlangen hebben om te evangeliseren, gaan met een hele evangelisatiegroep. Wanneer ik zeg ’evangeliseren’, dan wil dat niet automatisch zeggen dat ze allemaal met iedereen gaan praten, maar omdat ze een beetje bang zijn (zoals we allemaal een beetje bang zijn), zouden ze kunnen komen en op een afstandje kijken hoe de anderen het doen. En daarna gaan ze er beetje bij beetje bij staan, ofwel ze doen dat niet, zie maar.
Maar dat helpt hen al om een stap in die richting te zetten.

Dag voor de Emmanuel-gebedsgroepen 13/03/76

Er wordt je niet gevraagd om te slagen,
er wordt je gezegd : Je moet gaan…

Gemeenschapsweekend 21/06/81

We hebben geen enkele geldige reden, in feite zijn wij bang, zegt Pierre, we zitten in de rats, en de rats – die komt niet van de Heer, maar van de duivel. De duivel is woedend dat wij evangeliseren en hij jaagt ons de stuipen op het lijf. En dat verlamt ons, en zorgt ervoor dat we goede redenen vinden om het niet te doen. Waar het om gaat is dus, tegen onszelf te zeggen dat we het niet moeten uitstellen tot morgen.

Gemeenschapsweekend 24-25/11/84

We zijn missionarissen. Goed. Je vertrekt als je kunt, en anders blijf je, maar in de geest ben je net als de heilige Theresia van het Kind Jezus (je ziet dat dat heel goed gewerkt heeft!): Theresia van het Kind Jezus, patrones van de missies! Zo’n klein meisje in haar Carmel, patrones van de missies!! Nou, wat deed ze eigenlijk? Het was niet leuk in haar carmel… Wel, ze liep voor een missionaris […] Als je iets doet, wat dan ook, dan is het de liefde die transformeert.

Broederschap van Jezus Retraite 30-31/12/77

Het is belangrijk om samen te zijn om stand te kunnen houden en te evangeliseren. Als je op kantoor Jezus krachtig verkondigt ga je in de tegenaanval, en dat in elke omgeving. Het is echt een geestelijke oorlogsvoering. In kleine groepjes houden we stand. We evangeliseren.

Gemeenschapsweekend 30-31/05/81

De Kerk dienen

Niet een van ons, die zich in de Emmanuel-groep heeft bekeerd, niet één, heeft tegen ons gezegd: “Ah ! ik heb Jezus gevonden, maar de Kerk, die kan ik niet binnengaan, dus ik ga weg. » Niemand van ons heeft dat gezegd omdat, toen hij (of zij) Jezus ontdekte, hij de Kerk ontdekte. Maar dan wel de Kerk van binnen: de heilige en onbevlekte Kerk, de bruid van Christus. Dat heeft hij begrepen. Dus als de rest menselijkerwijs gesproken niet zo goed gaat, kan het hem (of haar) niet schelen, maar het wezenlijke is : hij heeft het begrepen. Dat is alles.

Dag voor de Emmanuel-gebedsgroepen. 13/03/76

Dus ze verontschuldigen de Kerk, ze zien wel dat het niet helemaal klopt, maar ze verontschuldigen dat. Ze hebben pijn, maar ze zijn van de Kerk, dus ze verwerpen de Kerk niet, ze kúnnen de Kerk niet verwerpen: ze kunnen zichzelf niet verwerpen. Ah, dat is buiten- gewoon! Het is mysterieus, voegt Pierre eraan toe, omdat de Heer, op hetzelfde moment dat Hij zichzelf laat zien, ook zijn mystieke lichaam laat zien. Het is echt buitengewoon!

Interview door Jean-Romain Frisch, mei of juni 77

Het is een genade van de Kerk, een genade van universaliteit. De Heer heeft ons doen groeien in het hart van zijn Kerk, (Hij) sterkt ons in wat het wezenlijke van de Kerk is: de Eucharistie.

Aantekeningen ter voorbereiding van een onderricht 24/06/80

Maar eerst moet je van je Kerk houden. Er zijn katholieken die altijd alles bekritiseren. Ze vinden het fantastisch bij de protestanten omdat, zo zeggen ze : “Eindelijk ben ik bevrijd, want daar kunnen we zeggen wat we willen, we kunnen denken wat we willen; en in de Kerk, zus en zo.

Werkgroep « Van de gebedsgroep naar de Gemeenschap.»
Sessies in Paray 05-09/07/79 05/07/79

Waar het om de Kerk gaat, hebben we nooit een probleem gehad, omdat we altijd trouw zijn geweest aan de Kerk. Aangezien de Vernieuwing over het algemeen goed is, zijn degenen die in de Vernieuwing zijn, eerder mild naar de Kerk toe in plaats van voortdurend kritiek te leveren.

Interview door Jean-Romain Frisch, mei of juni 77

We moeten onze paus [Johannes Paulus II] steunen. […] Hij vecht moedig, hij hoeft geen vertragings- tactieken te gebruiken, hij gaat recht op het doel af want hij weet wat het is om te vechten […]; we moeten hem echt steunen. Het is juist door onze gehoorzaamheid, door onze geest van dienst-baarheid, door die liefde voor elkaar dat we werkelijk in staat zullen zijn de overwinning te behalen: Christus zal de overwinning kunnen behalen, door ons … Wel, je engageert jezelf in liefde.

Gemeenschapsweekend 12/05/79

Je kunt zeggen: “Ik begrijp het niet. » Als je het zou begrijpen, zou je natuurlijk geen enkele verdienste hebben! Gehoorzamen als je het begrijpt, ligt binnen ieders bereik, maar gehoorzamen als je het niet begrijpt, dat is pas echt deugdzaam. […] En dit is belangrijk op menselijk niveau, en nog belangrijker op geestelijk niveau. Je gehoorzaamt en bovendien heb je de schat van de Kerk gevonden. Wanneer wij de Kerk gehoorzamen, krijgen we alle schatten van de Kerk voor alle zielen, die bidden en lijden en die zich tot ons wenden en, door onze gehoorzaamheid, zijn alle gebeden van de Kerk, van alle Karmelieten, van alle mensen die dag en nacht bidden en lijden, beschikbaar. Dus dat is heel efficiënt.

Gemeenschapsweekend 12/05/79