Enige uitspraken van Pierre
over leven in de Geest

Vragen om de heilige Geest

Vroeger zei je bij jezelf: “O Jezus, ik zou graag naar U toe willen gaan.” En vervolgens bleven we steeds maar vallen. Dat is wat er met mij gebeurde, totdat ik op een dag zei: “O, als U ons de heilige Geest kon sturen…”. En ik begreep eindelijk dat de reden waarom ik niet verder kwam, was dat ik de andere Trooster, de Advocaat, de Raadgever, niet vroeg om me te helpen. Ik had wel begrepen dat de heilige Geest dat allemaal was, maar ik had niet begrepen dat Hij ook de heiligmakende Geest was.

Bijeenkomst Vézelay 07/74

Ik realiseerde me dat ik er veertig jaar over had gedaan en dat ik nog steeds geen vooruitgang had geboekt. En daarna, toen ik zei: “Wat mij betreft, ik kom er niet meer uit, er komt geen einde aan.” begon het opnieuw op te starten. Dus jullie hebben nog alle kansen.

Gemeenschapsweekend 18-19/06/77

Dit is het enige gebed dat zeker verhoord wordt. Als we de heilige Geest vragen te komen, zal Hij komen en ons veranderen

Broederschap van Jezus, retraite zomer ’83.

Dit is echt een nieuw Pinksteren. De katholieken hebben gebeden voor dit nieuwe Pinksteren en wanneer het er is, zijn ze verbaasd. We moeten dus veranderen, en het is de heilige Geest die ons zal veranderen. Dat is het enige wat Hij verwacht.

Bijeenkomst Vézelay 07/74

We zeggen: “Dit is heel mooi”, maar we zetten het terug in de kast, net als porseleinen vazen en zeggen: “We zullen het gebruiken op grote feestdagen. Net als het tafelservies voor speciale dagen. We denken dat, als we het de hele tijd door gebruiken, we het zullen breken. De heilige Geest moet de hele tijd door gebruikt worden! De hele tijd, de hele tijd. En daarna kun je niet meer zonder.

Gesprek op 23/05/76

De Heer had een leegte in ons hart gelegd, die verschrikkelijk is. Maar als Hij komt, vult Hij die leegte. Als ons hart al vol is, kan Hij niet binnenkomen… Nu waren er zielen die al tientallen jaren een sterk verlangen hadden, die de Heer al tientallen jaren vroegen om te komen en de wereld te veranderen, ze vroegen om een nieuw Pinksteren. Dat ís gekomen, maar laten we dan ook gaan… laten we gaan, samen met Jezus!

"Emmanuel" bijeenkomsten 13/03/76

Dus, nu in deze tijd, wat is deze Vernieuwing? Deze Vernieuwing is een vernieuwing van Pinksteren. We wilden ons misschien onderscheiden van de wat opgewonden Pinksterchristenen door ons “Charismatische Vernieuwing” te noemen. Maar wat het werkelijk is, is een vernieuwing van Pinksteren. Dat is waar paus Johannes XXIII om vroeg.
Jullie weten heel goed dat die broeders en zusters van de Universiteit van Duquesne in de Verenigde Staten – mensen die zich bezighielden met sociale vraagstukken, met de Katholieke Actie, studenten en professoren die hun christelijk geloof echt beleefden -, zeiden: “Aangezien de Heer ons zegt dat het enige gebed dat zeker verhoord wordt, het gebed om de heilige Geest is, en aangezien Johannes XXIII gevraagd heeft dat er een nieuw Pinksteren over de wereld zou komen… zullen we bidden tot dat Pinksteren komt.” Ze hebben dagen en weken lang gebeden…

Aansporing over de heilige Geest, 2e sessie van Paray-le-Monial 23/07/75

We worden bewogen door dit vuur van naastenliefde,
maar we moeten er wel om vragen

Voorbereidende nota's voor een onderricht Zomer 1980

En Pinksteren kwam in Duquesne, jullie weten onder welke omstandigheden. Daarna verspreidde het zich naar de Notre Dame universiteit, in andere Amerikaanse universiteiten, en in de hele wereld.

Eerste zomersessie in Paray-le-Monial 16/07/75

Dus nu laat de Heer de regen in overvloed vallen [op] mensen van alle kanten. Jongeren zelf zeggen, zonder dit alles gezien te hebben, dat zij een bekering doormaken: “Heer, U hebt ons gezonden om te oogsten waar wij niet gezaaid hebben.” Het is duidelijk: hoeveel zielen hebben zich niet honderd, tweehonderd, vijftig jaar lang opgeofferd, gebeden voor deze dagen! En nu zíjn die dagen er.

Bijeenkomst te Vézelay 07/74

Moge God in ons komen. Wel, dit is het enige gebed dat zeker verhoord zal worden, de Heer heeft het ons duidelijk genoeg gezegd! Als we de heilige Geest vragen te komen, dan zál de Heer komen en ons transformeren.

Broederschap van Jezus Paray zomer 83 retraite. Lering 24/07/83/83

Het heeft geen zin, zegt hij, om je te versterven omwille van het versterven, maar om het gemakkelijker te maken om de heilige
Geest te verwerven.

Voorbereidende aantekeningen voor een onderricht Zomer 1980

De heilige Geest is uiterst delicaat… Hij is buitengewoon delicaat. Hij klopt wat aan de deur: wij zijn aan de telefoon, we horen Hem niet… Goed. Dan klopt Hij weer wat op de deur en dan gaat Hij weg. Hij zegt “wel, ik kwam, maar ze lieten me niet binnen!” Dát is het probleem. Dus één, twee, drie keer, dat kan; en dan – omdat Hij erg beleefd is, zegt Hij: “Neem me niet kwalijk, Ik kom wel terug”… Dan gaat Hij ergens anders heen. Begrijp je, Hij denkt dat we Hem niet willen!

Interview van 23/05/73

Het is de heilige Geest die ons zal veranderen. We vragen het Hem en Hij wil niets liever. Hij is praktisch, Hij wil ons veranderen, Hij wil ons heiligen… eerst en vooral omdat Hij zoveel van ons houdt!

Bijeenkomst Vézelay 07/74

Het eenvoudigste is te vragen om vuur, het vuur van de hemel, dat dát in ons komt. Dat is een zuiverend vuur. Hij maakt een vreugdevuur van onze zonden (dat komt heel goed uit!)

Emmanuelweekend 25-26/10/1975 / zaterdag 25/10/75

“Snijd af, knip af, vernietig.” Toen zei ik: “Luister, jullie zijn lief en aardig, maar jullie maken me bang. Ik ben helemaal niet heilig, ik heb liever dat (de heilige Geest) me verbrandt. Dan gaat Hij mij verbranden, al mijn zonden verbranden, een vreugdevuur maken van dat alles; en tegelijk, omdat ik zelf helemaal warm zal zijn, zal ik de anderen gaan opwarmen! Maar echt, die chirurgische operatie – míj maakt dat ziek

Interview van 23/05/73

We weten niet hoe of wat te vragen aan de heilige Geest (…) Hoe meer je voor jezelf laat bidden, des te meer begin je voor je broeders en zusters te bidden, en des te meer zul je, beetje bij beetje, de gewoonte krijgen om met de heilige Geest te leven.

Interview van 23/05/73

Drie of vier maanden na (Pinksteren) vragen de apostelen opnieuw om de heilige Geest omdat zij een probleem hebben: ze vragen om de heilige Geest en Hij komt in kracht in hen. De Heer komt en laat het huis beven… dat is alleen voor hen. De heilige Geest wil een teken geven: Hij toont hun zijn macht, Hij zegt tot hen: “Kijk, Ik kom, Ik ben met jullie, en met kracht.” Daarna waren ze “helemaal opgepompt”. Wel, wíj zullen ook “helemaal opgepompt’’zijn en telkens als we om de heilige Geest vragen, zal Hij komen met kracht en met tekenen!

Retraite Broederschap van Jezus, lofprijzing , 29/07/80

Dus, zegt Pierre, ik wilde jullie voorstellen, als jullie het ermee eens zijn, dat we bidden dat de heilige Geest over ons komt, ons vernieuwt, kracht geeft en ons die geest van eenheid en trouw schenkt, van nederigheid en trouw. Amen!

Retraite Broederschap van Jezus, lofprijzing. 29/07/80

Maar toch zeg je na een tijdje bij jezelf: “Als ik een beetje van Hem houd, zal ik toch een beetje vriendelijker voor Hem moeten zijn.” En omdat we de kracht niet hebben, roepen we de heilige Geest dan aan, en zeggen we tegen Hem: “Heer, ik ben niet in staat om het te doen, maar ik vraag U om de kracht om het te doen.” En als we onophoudelijk smeken… komt het.

Gemeenschapsweekend 04-05/04/81

Wij zeggen in onszelf: “Heer, ontferm U over ons! Echt, we zijn zwak, maar alstublieft, steek ons in brand door uw liefde!”
Daarom zeg ik jullie dat de heilige Geest een “verterend vuur” is, maar tegelijk ook vrede en zachtmoedigheid. En die zachtmoedigheid moet in ons komen, ons een vredige kracht geven van overgave aan die Liefde; dat wij branden van liefde tot de Vader en de Zoon, dat wij branden voor de zondaars. Dit is een bovennatuurlijke liefde, een liefde die ons gegeven wordt. Dáár moeten wij om bidden, dat die ons gegeven wordt. […] Jullie weten heel goed dat het enige gebed dat zeker verhoord zal worden, het gebed is waarin je vraagt om de heilige Geest, het gebed waarin je vraagt om die barmhartige Liefde, om die kracht in ons.

Gemeenschapsweekend 25/01/81

Vruchten van de heilige Geest

Zou je van die uitstorting van de Geest niet kunnen zeggen dat die een speciale genade is, die geschonken wordt op een dramatisch moment in het leven van de Kerk, waarop de duivel zó ontketend is en zijn machten zó goed georganiseerd zijn, dat je menselijkerwijs gesproken niet meer ziet, hoe de inspanningen van de christenen tot een goed einde zouden kunnen komen. De meeste christenen en leden van de Kerk lijken hulpeloos te zijn, en de meest trouwen zijn met stomheid geslagen.

Handgeschreven notities

Heer, we danken U dat U ons uw Geest hebt gezonden. Dus, geef dat het aan ons te zien is dat we verrezen mensen zijn .

Emmanuelweekend 25-26/10/75

Begrijp je, de Heer geeft de dingen beetje bij beetje. We gaan verder en pang! je wordt verblind. Omdat het veel krachtiger is, onthoud je alleen dat nog maar.

Interview door Jean-Marc en Françou Morin in Saint-Maurice 5-8/08/88

Als je die buitengewone kracht werkelijk wilt begrijpen, […] bedenk dan dat het in de hele wereld begint, overal en overal tegelijk; en dat het begint aan de basis, zonder gezagsdragers, aan alle kanten… Er zijn geen instructies… en alle mensen zijn het eens. Ze weten alles al voordat men hen erin onderricht heeft […]
De heilige Geest heeft onze geestelijke oren geopend, en elke keer als we – jongeren, ouderen – de Schrift lezen, begrijpt iedereen de predikant, dat is fantastisch. En niet alleen hier, zo gaat het in de hele wereld!

Bijeenkomst Vézelay 07/74

De Vernieuwing is geen beweging maar een stroom die vanuit de basis opkomt, en, terwijl hij vanuit de basis opkomt, komt hij van zo ongeveer overal. Frankrijk wordt bedekt met “witheid”: heel Frankrijk was bedekt met cisterciënzer abdijen, met een witte mantel van abdijen. Wel, zo ook laat de Heer overal groepen ontstaan.

Interview door Jean-Romain Frisch, mei of juni 77.

Het is een groot geestelijk avontuur, maar het is fantastisch om te zien dat… ik steeds achteraan, achter de kudde liep. Jullie weten heel goed dat de herder soms voor de kudde uitloopt, soms erachter. En ik voel me er veel beter bij als ik erachter loop. En uiteindelijk gaat de kudde steeds sneller lopen, en ben ik verplicht om erachteraan te rennen om de kudde niet kwijt te raken!

Gemeenschapsweekend in Nederland 12/88

Ik denk dat het niet zo ingewikkeld is, je hebt vuur nodig en je moet gaan... Al lopende komt de beweging erin.

Interview door Jean-Marc en Françou Morin in Saint-Maurice 5-8/08/88

Denk maar niet dat de gemeenschapskernen zich in zichzelf zullen opsluiten, anders zullen ze sterven. Maar deze centra zullen “bolwerken” zijn waar iedereen welkom is. Het zal zich meer en meer als een olievlek verspreiden, het verspreidt zich, het dringt overal door. […] Het is de heilige Geest die, beetje bij beetje, langskomt en alles nieuw maakt.

Bijvoorbeeld in het geval van de liturgische vernieuwing: niet alle kerken hebben actief deelgenomen aan de liturgische vernieuwing, maar alle zijn ermee verbonden, alle hebben er profijt van getrokken en hebben er de vruchten van geplukt.

Onderricht over de gemeenschappen van deVernieuwing in Frankrijk 1975 of 1976

De Vernieuwing, dat is eenheid in verscheidenheid… Charismatische gemeenschappen zijn geïncarneerd, op een plaats met een bepaalde cultuur … Ze moeten een eigenheid behouden die een zekere kleur, een zekere menselijkheid geeft aan onze gemeenschappen. […] Ze moeten verenigd zijn door banden van naastenliefde. Ze moeten elkaar voortdurend bezoeken, versterken, van dienst zijn en ook broederlijke correctie beoefenen. […] Als we niet een zijn, lopen we het risico dat we gemeenschappen krijgen die volledig onafhankelijk zijn en die, beetje bij beetje, verharden of beginnen te ontsporen. […] Als we eenheid proberen te scheppen door menselijke constructies te bouwen, zullen we de Vernieuwing aan alle kanten opsluiten, zoals die grote landgoederen waar een kilometers lange muur omheen staat. […] Het is een levende schepping die veel vrucht draagt. Maar God wil, in plaats van een boom, een heel bos planten, overal in Frankrijk.
Dit alles is de profetische intuïtie van de Vernieuwing.

Onderricht over de gemeenschappen van de Vernieuwings in Frankrijk, 1975 of 1976

Het is dankzij onze protestantse vrienden, die wij dankbaar zijn… dat wij de kracht van de Geest hebben herontdekt… Welnu, we moeten hen doen inzien dat wij, in de katholieke Kerk, elkaar weer hebben gevonden en dat wij alle rijkdommen van de Kerk hebben die een beetje in de koelkast waren gezet, en die nu opgewarmd worden door de liefde van de heilige Geest en de liefde in ons hart; en dat wij tot in het diepste van onszelf worden veranderd.

retraite Broederschap van Jezus, Pasen 82

Dus het hangt af van elke persoon apart. Er zijn er, die een beetje een duw nodig hebben, anderen daarentegen, die scrupuleus zijn; en weer anderen, die een heel vurig verlangen hebben, en die we eerder moeten afremmen. Dus dat alles ligt genuanceerd, het is moeilijk, maar de heilige Geest leidt iedereen. En het is prachtig om overal te zien… dat dat het werk van de Geest is.

Gemeenschapsweekend 22/09/79

De Vernieuwing, dat is het vuur op aarde... Het is een genade van Pinksteren, een heractualisatie van het vormsel. Zo zijn we "gewijd" om dit vuur naar al onze broeders en zusters te brengen.

Het is de heilige Geest die de Schriften voor ons opent en ons alles in herinnering brengt wat de Heer heeft gezegd. Zuivere exegese is belangrijk, is nuttig, maar de kern ligt niet daar. Aangezien wij mensen zijn, moeten wij ons verstand laten werken, maar eerst moet ons verstand in het hart vallen. Het mag er niet in verdrinken, maar het moet baden in liefde!

Werkgroep "Van gebedsgroep tot gemeenschap", sessies in Paray 06/07/79

Overal ter wereld is de Heer aan het werk en komt de heilige Geest. Het is een Pinksterwind die waait, de Heilige Vader Johannes XXIII heeft er genoeg om gevraagd!

"Emmanuel",dag voor de gebedsgroepen 13/03/76

Wij zijn armen van de Heer in een tijd die zeer arm is. Dus komt Hij met zijn Vuur, en we zullen nog meer vaart maken dan de anderen (de grote heiligen van de woestijn), want uiteindelijk begint alles in vuur en vlam te staan!

Weekend "Emmanuel" 25-26/10/75 Zaterdag 25/10/75

De heilige Geest is een vuur dat brandt en tegelijk verfrist, want de heilige Geest is vuur en levend water.

Voorbereidende aantekeningen voor een onderricht in de zomer van 1980

De Heer wil ons naar de straten en pleinen sturen, overal, om Jezus bekend te maken. Daarvoor is het duidelijk dat wij absoluut moeten veranderen, of liever, dat de Heer ons verandert. Om te veranderen, om werkelijk veranderd te worden zoals de Heer wil, moeten we eenvoudigweg geloven dat Hij ons kán veranderen.
Geloof je echt dat de Geest van Liefde kan komen en je in vuur en vlam kan zetten, je kan transformeren?

Interview van 23/05/73

Het is de heilige Geest die de Schriften voor ons opent en "ons alles in herinnering brengt wat de Heer heeft gezegd".

Werkgroep "Van gebedsgroep tot gemeenschap" sessies Paray 06/07/79

De heilige Geest is echt een Trooster. Zoals Johannes zei, het is een andere Jezus, maar tegelijkertijd is het zowel de Geest van Jezus, als ook de Heer, de heilige Geest die werkelijk een Persoon is. En het is deze Schepper van alles die de hemel en de aarde gemaakt heeft, en die ons hart maakt. Het is de Liefde, Hij is het die ons omvormt, die ons naar Jezus leidt, en Jezus leidt ons naar de Vader, naar de schoot van de Vader. […] Heer, wij danken U dat U ons uw Geest hebt gezonden door uw Kruis, door uw lijden. U hebt ons met uw Vader verzoend, en uw Vader zendt ons in uw Naam uw Geest. Ik smeek ik U Heer, geef dat het aan ons te zien is dat wij mensen zijn die verrezen zijn; verander ons, bewaar ons in vrede, bewaar ons in stille ingetogenheid; in een vreugdevolle ingetogenheid. Maak ons vreugdevol, maar bewaar ons in U. […] En dan geeft U ons die kracht, die moed om naar anderen toe te gaan; anders blijven we altijd slechts bange wezens. U bent onze kracht, U bent onze vreugde, U bent ons leven. Ah, U leeft werkelijk, laat ons leven in U! Alleluia!

Emmanuelweekend 26/10/75

De heilige Geest transformeert ons door dat vuur dat Hij in zich heeft, dat Hij ons meedeelt en dat ons omvormt en vergoddelijkt.

Retraite Broederschap van Jezus Paray zomer 83 Onderricht 24/07/83

Het is mogelijk, alleen voor Hem; beetje bij beetje transformeert Hij ons, Hij verandert ons, Hij legt een heel grote naastenliefde in ons hart… in het hart van ons hart, en beetje bij beetje verwarmt het alles. En in ons verstand dat verduisterd is, begint het licht te worden. We beginnen met de ogen van het hart te zien, we krijgen een verstand dat opengaat voor de mysteries van God. Ook ons gevoelsleven: in plaats van dom sentimenteel te zijn, wordt het een edelmoedige kracht vol naastenliefde. En dan gaat het hele lichaam zelf licht geven en wordt het onaantastbaar: er gaat een kracht van uit. Zoals van Jezus Christus werd gezegd: toen ze Hem van de berg wilden gooien, ging Hij door de menigte heen, “een kracht ging van Hem uit”, en tenslotte kon niemand Hem raken. Omdat het de kracht van de Geest was, de kracht van de Liefde. Dus, die kracht… die kunnen we bereiken, en als we dat doen, transformeren we onszelf, bekeren we onze vrienden, en veranderen we de wereld! Ik zou echt willen dat jullie dit begrepen hebben.

Cyclus jongerenweekends 23-24/01/82

Het is de heilige Geest die ons zal veranderen. Wij vragen het Hem, en Hij doet niets liever. Hij is praktisch, Hij wil ons veranderen, Hij wil ons heiligen… eerst en vooral omdat Hij zoveel van ons houdt!

Bijeenkomst te Vézelay 07/74

Dan beetje bij beetje, zal je hart smelten en zul je vol liefde zijn. En je zult de bewegingen van de Geest verstaan, en gaan luisteren naar de Heer.

Werkgroep "Van gebedsgroep tot gemeenschap" sessies Paray 05-09/07/79

Het zijn heel, heel simpele dingen die heel langzaam gaan. Het is de wet van het groeien in de Geest. En dat niet voor iedereen hetzelfde, er is een verschil in tijd.

Sessies Paray 09-21/07/77 "Van gebedsgroep tot gemeenschap »

In die geestelijke strijd hebben wij alleen de wapens van armen, omdat wij niets hebben, maar wij hebben ook alles, namelijk de heilige Geest zelf. Het is Jezus zelf die wil handelen. Dus we moeten gaan, in geloof. Dat is niet zo gemakkelijk, maar met Hem is alles gemakkelijk!

Bijeenkomst Vézelay 07/74

De Heer roept ons op om op Hem te vertrouwen. […] Er wordt ons gezegd: “Als je in de gevangenis zit, bereid dan niets voor; de Heer zal je op dat moment zeggen wat je moet zeggen”. Maar [wij zeggen bij onszelf]: “Dat is allemaal goed en wel, maar ben ik wel zo geweest? Zal de heilige Geest me echt komen helpen? Ben ik trouw genoeg geweest? …” Maar Hij antwoordt dan: “Maak je geen zorgen over jezelf, de heilige Geest zal voor je zorgen.” Hij zorgt heel goed voor je, maar er is iets wat nog belangrijker is: Hij is de Voorspreker, de Voorspreker van Jezus. Het is de Geest van Jezus. Je kunt toch wel bedenken dat een advocaat ervoor zorgt dat, als hij een paar getuigen heeft, deze stevig in hun schoenen staan, die getuigen. Hij wil niet dat ze opgeven. Zeg dan bij jezelf: “Jezus heeft er veel meer belang bij dan ik, dat ik trouw ben, want als ik een waardevol getuigenis geef, getuig ik in de Naam van Jezus. Dus je kunt gerust zijn!

Broederschap van Jezus Retraite Kerstmis 80 Onderricht 3

We zullen door vuur en stortvloeden gaan… en we zullen absoluut niets te vrezen hebben omdat we werkelijk een vlam zullen zijn. En als we in de oven zijn, wel, dan zal het water van de Heilige Geest stromen en ons verfrissen. Waar we ook heen gaan, we zullen sterk zijn: we zullen getuigen van Jezus zijn!

Gemeenschapsweekend 15/03/80

Er was een 17-18 jarig meisje dat al tien jaar in de gevangenis zat. Dat is nogal wat! Op die leeftijd zit je je leven toch te verknoeien. En zij zei tegen God: “… Ik was zo gelukkig in de gevangenis met steeds de aanwezigheid van de heilige Geest, dat ik niets liever wil dan teruggaan naar de gevangenis (!!)”. Het was een heel eenvoudig meisje. Zien jullie hoe de kracht van de heilige Geest ons kan helpen, ons kan transformeren. Dát moeten we begrijpen.

Retraite Broederschap van Jezus Paray zomer 83, Onderricht 24/07/83

Noodzaak om de heilige Geest te hebben

Zodra we iets vanuit onszelf willen, maken we alleen maar domme fouten

Handgeschreven aantekening

We gaan opnieuw beginnen vanuit de uitstorting van de Geest. Omdat alles daar begint. Waarom ontvangen wij de uitstorting van de Geest in gemeenschap? De heilige Geest heeft ons echt niet nodig, dat is heel duidelijk – en toch: hoevelen van ons hebben de uitstorting van de Geest niet op die manier ontvangen… plotseling kwam de Heer over hen. Dus als we het in gemeenschap ontvangen, is dat omdat de Heer wil dat we in gemeenschap leven. Hij wil echt dat we de steun van de broeders en zusters krijgen. Dus, dát is waar het om gaat bij de uitstorting.

Gemeenschapsweekend 18-19/0677

Als de heilige Geest er niet is om alles te verenigen, is de Gemeenschap alleen een explosie. Een explosie en een slap aftreksel.

Gemeenschapsweekend 20/09/81

Het kwaad is almachtig. De kranten, de pers, de radio, de televisie, de reclameborden, alles, álles is absoluut beangstigend, en het is zó beangstigend dat je niet eens meer ziet dat het beangstigend is. Wat wil je dat er van de kinderen komt, in zo’n klimaat? Zo kunnen we niet doorgaan. De Heer kan ons niet zó in de steek laten. Daarom komt Hij, en doet vele, vele wonderen. […] Over de hele wereld is de Heer aan het werk en komt de heilige Geest. Het is een wind van Pinksteren die aan het waaien is.

Dag voor Emmanuelgroepen 13/03/76

De moeilijkheid bij het bidden tot de heilige Geest, zegt Pierre, is dat het heel moeilijk is om je Hem voor te stellen, daar Hij niet geïncarneerd is. Maar als we Hem bidden, kunnen wij Hem vragen, zichzelf aan ons te openbaren als Persoon. We rvaren dan dat Hij een Persoon is. Seraphim van Sarov zegt dat het hele leven erin bestaat, de heilige Geest te verwerven!

Voorbereidende notities voor een onderricht, zomer 1980

De Heer vraagt ons: “Wees volmaakt zoals mijn Vader volmaakt is. Menselijkerwijs is dat onmogelijk, daarom moet de Heer ons te hulp komen; en dat wordt ons geven, omdat de heilige Geest heiligmaker is! Hij is het die ons heilig maakt. Daarom, als je de heilige Geest verwerft, dan verwerf je de heiligheid! Voor de mens is het onmogelijk, voor God is alles mogelijk. De Heer maakt ons deelgenoot aan het goddelijk leven, – wel, het is de heilige Geest die dat in ons realiseert.

Voorbereidende aantekeningen voor een onderricht, zomer 1980

… en het is de heilige Geest die het genie der genieën is. Echt, we zouden Hem in het Pantheon moeten zetten. Het is echt aan Hem te danken dat alles gebeurt!

retraite Broederschap van Jezus Retraite 30-31/12/77

De heilige Geest komt, dus moeten
we Hem gebruiken, Hij vraagt het ons!

Interview van 23/05/73

Maar we zijn lui waar het gaat om de heilige Geest. Wij zijn niet lui met onze menselijke wil. We hebben zoveel volontarisme en jansenisme dat we moe zijn, uitgeput. Maar we weten niet hoe we aan de heilige Geest iets moeten vragen. […] Wij hebben de Heilige Geest in theorie, maar in de praktijk gebruiken we Hem niet. Het is een prachtig geschenk dat we hebben gekregen. We zeggen “het is heel mooi”… we zetten het terug in de kast en zeggen “we zullen het gebruiken op speciale dagen”. Net als het servies voor de speciale dagen, zeggen we “als we het de hele tijd door gebruiken maken we het stuk! [De heilige Geest] moet je altijd gebruiken ! De hele tijd, de hele tijd!…

Interview van 23/05/73

De heilige Paulus zegt ons: “Juist wanneer ik zwak ben, ben ik sterk”, want Jezus zegt: “Mijn genade is u genoeg”. Het is in geloof. In geloof voelen we dat die liefde van God in ons sterker is… Trouwens, we voelen helemaal niets, maar praktisch gezien is de Heer er en Hij helpt, sterkt en verandert ons. [Laten we werkelijk geloven in de Liefde van de Heer en geloven in de kracht van de heilige Geest in ons.

Retraite Broederschap van Jezus Paray zomer 83. Onderricht 24/07/83

Dat is helemaal niet gek! We hoeven ons niet moe te maken, we moeten wachten tot de Heer zijn moment kiest. Nogmaals, niet gek! Het heeft me echt losgeweekt uit mijn eigen ideeën! Ik zei bij mezelf: “Mijn God! Wat heb ik mezelf in de nesten gewerkt! Ik kom hier nooit meer uit.” Toen zei Jezus tegen me: “Maar vraag het mij! Laat mij het doen! Als je mij laat begaan, zul je eens zien…”. En achteraf kun je dan niet zeggen: “O, ik ben een buitengewone vent!” … ik heb zoveel flaters begaan, en het schoot uiteindelijk niet op! En kijk, op een dag komt de Heer en wordt alles gedaan! Het is net als bij de wonderbare visvangst. Dus dát is wat we te doen hebben. Amen!
(in verband met de woonboot en de komst van een nieuw persoon die pas bekeerd was; hij kwam als gestuurd door de Voorzienigheid en was competent, zodat hij het nodige werk kon doen).

Weekend van de Broederschap van Jezus 19-20/02/77 Interview over de geschiedenis van de woonboot

De charisma’s

Jullie moeten weten dat ik bijna geen charisma’s had. Ik had maar één charisma, en dat was dat van onderscheiding. Ik zei bij mezelf: “Maar waarom kwel ik mezelf, aangezien het de heilige Geest is. Ik ben een arme sloeber, dus, nou, – de heilige Geest zal het werk doen!” Zó is het gegaan!

Gemeenschapsweekend in Chezelles 19/11/88

… Dat komt ook met mijn temperament en met de ervaring… de ervaring, de voorzichtigheid.
Wat ik kan zeggen is, dat ik geen grote mystieke dingen heb meegemaakt, ik heb geen ongehoorde dingen gezien, ik ben niet opgestegen naar de zevende hemel… maar ik heb wel steeds intuïties gehad van de heilige Geest…

Interview door Jean-Marc en Françou Morin in Saint-Maurice 5-8/08/88

De Heer komt. Hij komt met tekenen, met nogal buitengewone tekenen van bekering die we sinds, ik weet niet hoeveel eeuwen, nooit hebben gezien. Hij zegt tegen je: "Ik wil hier iets doen. Wil je Mij volgen of niet? »

"Emmanuel"-dag,voor de gebedsgroepen. 13/03/76

Dus, zie je, dit is echt een nieuw Pinksteren… Katholieken hebben gebeden om dit nieuwe Pinksteren, en als het dan komt zijn ze totaal verrast! We moeten dus veranderen, en om te veranderen, – het is de heilige Geest die ons zal veranderen. We vragen het Hem en Hij daar zit Hij op te wachten. […] Hij wil ons veranderen, Hij wil ons heiligen.
Maar Petrus en Paulus hebben niet gewacht tot ze volmaakt waren om Jezus te verkondigen. Het is een geest van Pinksteren die Jezus ons zendt. Dus het is niet omdat het voor ons eigen innerlijk zo fijn is, voor onze gemoedstoestand. Nee, Hij stuurt ons naar onze broeders en zusters…

Bijeenkomst te Vézelay 07/74

… de meest subtiele verleiding van die dwaas, genaamd de duivel. Het is verschrikkelijk omdat wij bij onszelf zeggen: “Hij geeft mij dit wel, maar ik ga het niet gebruiken, het is niet de moeite.” Het is heel belangrijk om alles te gebruiken wat de Heer ons geeft! […] De cadeaus die Hij ons geeft moeten we gebruiken, anders zul je ze missen. Werkelijk, in de liefde van Jezus is het absoluut ongehoord wat er met ons gebeurt, het regent genaden en ik zeg jullie: dit is nog pas het begin! ..

Interview van 23/05/73

Ik verlangde niet naar de gave van tongentaal, maar na de lezing van het echtpaar Le Pichon begreep ik dat je erom moest vragen; dat het geen verplicht teken was dat je deze Vernieuwing in de Geest had meegemaakt, maar – als je deze gave ontving – wel een teken dat je deze zeker ontvangen had.. Zodra ik alleen was, in een bijna lege metrowagen, nadat ik afscheid had genomen van onze vrienden die me hadden teruggebracht uit Troussures, probeerde ik het en het kwam al bij de eerste klanken… Ik moet zeggen dat ik, voordat dit gebeurde, heel gelukkig was, heel vredig, en er bijna zeker van was dat ik, zodra ik mijn mond opendeed, in staat zou zijn om zo te spreken, en dat gebeurde ook. In de dagen die volgden, besteedde ik veel te veel aandacht aan de geluiden die uit mijn mond kwamen, zodat dat me afleidde van de ingetogenheid… En daarna dacht ik dat ik al die woorden had geproduceerd zonder enige tussenkomst van de heilige Geest.

Interview door Jean-Romain Frisch 28/04/77

Ik zei bij mezelf: “Maar ík zing niet in tongen, ik ben er niet zeker van dat ik in tongen zing. Dus ik zei bij mezelf: “Ik zal wel zien of ik in tongen zing; ik zal zien wat ik ga zeggen. Dus, conclusie: … geblokkeerd!” En toen sommige mensen voor hem aan het bidden waren: “Ik begreep wat dat was, het gebed van broeders en zusters die de handen op me legden en met veel liefde baden dat ik de gave van tongen mocht krijgen; omdat ik ermee gestopt zou zijn… ik kon geen enkel geluid uitbrengen. En na anderhalve minuut kwam het eruit! […] Ik was erg blij en ik zei: “Dít is het!”

Lettre n°8 à Françou Malcor 1973

Samenwerken met de Heilige Geest

Zeker, we hebben de heilige Geest, we moeten heel ontspannen zijn ten opzichte van de heilige Geest, de heilige Geest volgen, de heilige Geest vertrouwen. Maar vertrouwen op de heilige Geest betekent niet dat je zegt “doe alles maar en ík kijk wel toe”.

Gemeenschapsweekend 04-05/04/81

We moeten wakker worden en de Heer vragen ons te helpen
en ons hart te veranderen.

Cyclus van jongereneugdweekends 23-24/01/82

Zie je, dat is het: we weten dat we tot niets in staat zijn, maar tegelijkertijd moeten we een inspanning doen. Er ligt een dunne lijn tussen overgave en alles doen vanuit je eigen wil; tussen zeggen dat de Heer alles doet, en dat wij ook een minimum aan wilskracht en trouw moeten opbrengen in het gebed, in het blijven vragen, in het volharden.

Gemeenschapsweekend 17-18/05/80

Het is belangrijk dat we onszelf beetje bij beetje transformeren, zonder angst, maar ook door veeleisend te zijn naar onszelf toe. En hij legt uit: “Omdat we anders in een soort droomwereldje zullen zitten; we zullen heel gelukkig zijn, maar uiteindelijk een klein egoïstisch leventje leiden, en dan zullen we niet zo veel veranderen […]. Ik zou willen dat we […] tot de Heer bidden, zodat Hij ons helpt door zijn heilige Geest om onszelf te veranderen. Er is een beetje [inspanning te leveren], geen volontarisme, wij moeten geen heiligheid willen forceren door wilskracht, maar praktisch gesproken is het duidelijk dat wij wél wat moeten doen!

Paas Retraite 82 Broederschap van Jezus

Luisteren naar de heilige Geest / Waakzaamheid

Er is tegen je gezegd: “Doe toch dit, doe toch dat!” Wel, de Heer zegt je: “Doe niets, maar luister naar mij!” Alleen, – als je stopt en niets doet, val je in slaap! Maar dat is het helemaal niet! Wat Hij van je vraagt is: luisteren. Dan moet je tegen Hem zeggen: “Heer, ik smeek U, laat me niet in slaap vallen!” Dan beginnen dingen te veranderen omdat we beginnen, Hem om raad te vragen!

Interview van 23/05/73

Tot nu toe wilden we dingen doen voor Jezus. Nu vraagt Hij ons simpelweg om te gehoorzamen en te doen wat Hij ons zegt, om te luisteren.

Dag voor de Emmanuel-gebedsgroepen. 13/03/76

We horen de Heer tot ons spreken, wel met stoorzenders er tussendoor, met een heleboel rare dingen, maar tegelijkertijd is de Heer er en horen we Hem… Het is niet genoeg te horen, het is wel genoeg te luisteren en te doen wat Hij ons zegt. En Hij zegt tot ons: “Verander je hart” of liever: “Geef Mij je hart en Ik zal het veranderen”. En Hij schenkt ons zijn Liefde en Hij transformeert ons in zijn Liefde door de theologische deugd van de naastenliefde die ons volledig omvormt.
En wat gebeurt er dan? Wat er gebeurt is, dat we beginnen te stralen. Er is een innerlijk vuur dat in ons ontstaat en dat, beetje bij beetje, toeneemt en alle delen [van je persoon] verteert.

Cyclus van jeugdweekenden 23-24/01/82

Jullie weten, de Heer is de baas. Dus Hij vraagt je om dit of dat te doen, Hij vraagt je niet om zomaar wat te doen.

Werkgroep "Van gebedsgroep tot gemeenschap"

We geloven niet genoeg dat Jezus ons alles moet geven. Maar om ons alles te geven, moeten wij zelf Hem alles geven. Dit is waar de heilige Geest ons toe leidt. We moeten een ruil doen! Jullie weten heel goed dat we altijd iets voor Jezus willen doen. Maar het kan Hem niet schelen of wij iets voor Hem doen, Hij vraagt ons te doen wat Hij ons vraagt. En, dan is het fantastisch hoe goed het vooruitgaat!

Inleiding tot het onderricht van dominee Thomas Roberts
2e sessie te Paray-le-Monial, 17 tot 22 juli 1976

Begrijpen doen we, maar van daaruit leven, dat kost meer tijd! Daarom is het belangrijk dat we niet in slaap vallen en dat we tegen onszelf zeggen: “We moeten ons leven veranderen. “

Retraite Broederschap van Jezus Paray zomer 83 Onderricht 24/07/83

Als je werkelijk probeert anderen lief te hebben, opent de Heer je hart voor de liefde voor anderen en, door je hart te openen, gaat je hart open voor de Geest van de Heer. En dan, begrijp je….

Werkgroep "Van gebedsgroep tot gemeenschap" sessies Paray 06/07/79

De kracht van de zwakken, dat is de Geest.

Gemeenschapsweekend 25/01/81

Als je naar de armen gaat, laat het dan niet uit filantropie zijn, maar vanuit de naastenliefde; dat is iets heel anders, dat is echt de liefde van de Heer. Bid tijdens de aanbidding, vraag de Heer je een hart vol mededogen te geven. En dan zal de Heer beetje bij beetje je hart openen en je een gave van onderscheiding geven. […] Als je, voordat je begint, tot de Heer hebt gebeden met de vraag: “Waar moet ik heen? Waar leidt de Geest me naar toe?”, dan zul je zien dat de Heer je naar deze of die plek leidt, en dan ga je niet je eigen wil doen. Je zult naar die bepaalde plaats gaan omdat de Heer je ertoe brengt om daarheen te gaan. […] En dan zal de Heer je zeggen hoe je verder moet, en beetje bij beetje zul je beginnen je te laten leiden. Want als Hij het niet doet, blijft het alleen menselijk.

Werkgroep "Van gebedsgroep tot gemeenschap", sessies Paray 05-09/07/79

De heilige Geest is getuige. Hij zal je zeggen wat je moet zeggen… Het is Jezus die
Hij ondersteunt. Het is duidelijk dat Hij zeer geïnteresseerd is in ons: wij zijn getuigen! In de praktijk, als we vertrouwen in Hem hebben, zal het vanzelf gaan

Gemeenschapsweekend 25/01/81

De heilige Geest doet ons opstaan als getuigen, Hij is de pleitbezorger van Christus. De heilige Geest is de verdediger van Jezus, dus is het in zijn belang dat zijn getuigen Hem niet belachelijk maken; vandaar dat Hij ons, wanneer we getuigen, zijn kracht geeft. Laat de heilige Geest spreken: Hij is het die, door het woord, zal getuigen in onze plaats… Om te overwinnen moeten we een zijn met de heilige Geest.

Voorbereidende notities voor een onderricht, zomer 1980

De vreugde

Die vreugde is werkelijk te vinden in de aanbidding van de Eucharistie, dat is werkelijk onze kracht. En het is echt, zou ik zeggen, onze eigenheid, want dáár worden we aan herkend; [daar] zijn we echt in het Hart van de Heer.

Retraite Broederschap van Jezus 08/79, eerste onderricht

We zijn heel eenvoudig, als kleine kinderen… Wat vooral nodig is, is dat we vertrouwen hebben. Het is helemaal geen menselijke zaak, het is Jezus. En Jezus is heel eenvoudig. Het gaat niet over ingewikkelde mystieke zaken, het is heel eenvoudig. We zijn vol vertrouwen, we zijn in de vreugde.

Gemeenschapsweekend 18-19/0677

We aanbidden de Heer Jezus. We moeten echt geloven in deze werkelijke tegenwoordigheid […] Een werkelijke aanwezigheid dus, die heel reëel en heel concreet is, omdat de Heer vleesgeworden is en bij ons wil blijven. […] Hij wil bij ons zijn. En het is een grote vreugde voor ons, te weten dat Hij bij ons is.

Gemeenschhapsweekend 21/06/81

We hebben geen "dor hart" maar we zijn een en al glimlach.

dag voor Emmanuel gebedsgroepen 13/03/76

We moeten leren alles, of we nu midden in de wereld zijn of alleen, te beleven alsof we alleen zijn met Jezus. Echt, dat is onze roeping. Als dat gebeurt zijn we altijd gelukkig met Hem, omdat we altijd bij Hem zijn.

Broederschapretraite augustus 78. 09/08/78 Ochtend

Verliefde mensen doen hun gewone werk, maar ze denken de hele tijd aan de ander. Nou, wij zijn verliefd, we zijn verliefd op Jezus. En dan beetje bij beetje denken we aan Hem. Dus in de metro bid je opnieuw je rozenkrans, je looft Hem… Het is een voortdurende vreugde!

Gemeenschapsweekend 18-19/06/77

Daarom smeek ik U, Heer, geeft dat het aan ons te zien is dat we verrezen mensen zijn; verander ons, bewaar ons in vrede, geef dat we innerlijk op U gericht mogen blijven, op een blije manier. Maak ons vreugdevol, maar bewaar ons in U. […] En dan geeft U ons die kracht, die moed om naar anderen toe te gaan, anders blijven we maar bange wezens. U bent onze kracht, U bent onze vreugde, U bent ons leven. O, U leeft werkelijk, laat ons leven in U! Alleluia!

Emmanuelweekend 26/10/75

Wij weten dat deze Jezus werkelijk de levende God is. Hij leeft werkelijk en daarom zijn we vol vreugde. En die vreugde moet losbarsten!

"Emmanuelweekend 26/10/75

Het was een buitengewone vreugde (na de uitstorting van de Geest)

Interview door Jean-Romain Frisch 28/04/77

We lachten de hele tijd door, we waren zo blij! Een jongen zei:
"Wataróm zijn ze zo blij? »

Gemeenschapsweekend in Chezelles 19/11/88

Werkelijk, Heer, wij danken U dat U ons uw Geest hebt gezonden. […] Daarom smeek ik U, Heer, geeft dat het aan ons te zien is dat we verrezen zijn. .. Maak ons blij, maar bewaar ons in U… U bent onze vreugde!

Emmanuel weekend 26/10/75

Christendom, dat is vreugde. Zonder vreugde zijn wij niet in de waarheid omdat wij niet in de Liefde zijn.

Brief aan Françou Malcor 06/08/72

We zijn blij omdat we geliefd zijn. En we houden van de Liefde en worden getransformeerd door de Liefde

Gemeenschapsweekend 20/09/81

In Rome hebben we begrepen wat lofprijzing is. In de Sint-Pietersbasiliek was een volk bijeen dat een en al lofzang was. Wat de meeste indruk op ons maakte waren de Puerto Ricanen, omdat ze vol vreugde, goedheid en buitengewone vreugde waren. Maar wat ons ook erg getroffen heeft, was hoe stevig hun geloof was: […] We zagen hun geloof, de diepte van hun geloof. (over de bijeenkomst in Rome)

Interview door Jean-Romain Frisch mei of juni 77

Het is duidelijk dat we daarna [in de gebedsgroepen] “Ressuscito” en “Alabare” zongen, en de mensen werden getransformeerd. Ze begrepen niet waarom we zo blij waren, dat maakte hen helemaal wakker.

Interview door Jean-Romain Frisch 05/05/77

Jezus is in ons midden en Jezus redt ons zonder ophouden. We zijn in vreugde omdat we al weten… we zijn praktisch al met Hem verrezen. Wij zijn gered in geest en in waarheid en de Heer is er in de Liefde. […] Werkelijk, die liefde van de Heer is alles! Laten we geloven: we zegevieren in de Liefde van de Heer, Amen, alleluia

Broederschap van Jezus Retraite Kerstmis 80, lering 3

Laten we blij zijn, laten we ons verheugen, laten we niet bedroefd zijn en zeggen: “Mijn God, wat zal er ons allemaal overkomen?” We weten dat we de Heer bij ons hebben, dat Maria er is om ons te beschermen. Dus wat wil je nog meer?

gemeenschapsweekend 15/03/80

Wanneer we ons aan Jezus geven,
is dat vol vreugde omdat we in Hem zegevieren.

Dag voor de gebedsgroepen van Emmanuel 13/03/76

Het is duidelijk dat mensen, als ze voelen hoezeer ze zielen kunnen redden door hun martelaarschap, in een bovennatuurlijke vreugde verkeren omdat die door God gegeven wordt, door de naastenliefde waarmee ze het doen..

Gemeenschapsweekend 25/01/81

Jezus leed aan het kruis, maar Hij leed nog veel meer door alle zielen die verloren dreigden te gaan, en Hij was blij met zijn lijden, want met dat lijden zei Hij: “Ik red zielen.” Hetzelfde geldt voor Theresia van het Kind Jezus die, naar zijn voorbeeld en terwijl zij vreselijk leed, zo blij was dat ze daarmee zielen redde. Ze had echt het vuur van de Liefde in zich. Dus waar we om moeten vragen is dat vuur van de Liefde, oneindig veel groter dan het lijden.

Retraite van de Broederschap van Jezus Kerstmis 80, onderricht 3

En die lofprijzing, wanneer we met vreugde zingen maar lijden, leert ons beetje bij beetje om voortdurend te loven, zelfs wanneer we lijden en moeilijkheden hebben. Dat staat in het boek Van kracht naar kracht (door Merlin Carthers, oorspr. titel Prison to praise, nvdv)
Dat is het absolute tegengif tegen het kwaad dat, vooral op dit moment aanwezig is, namelijk het kwaad van de wanhoop.

Gesprek met Pierre Goursat 1976

We zijn aan boord. De galei is op volle zee. Werkelijk, laten we ons verheugen. Het zeil wordt gehesen en dan staan ze aan de voet van de grote mast en zingen in tongen. In de storm zingen ze in tongen en dan gaat het verder vanzelf! En de storm gaat liggen. […] Dus we zijn echt in vreugde. We moeten echt tegen elkaar zeggen: “We overwinnen in Hem die ons kracht geeft. “

Retraite van de Broederschap van Jezus Kerstmis 80, onderricht 3

We zijn zo blij dat we samen zijn, het is echt een immense vreugde. […] Het is werkelijk de heilige Geest die ons verenigt; als er geen heilige Geest was, zouden wij elk een heel andere kant zijn opgegaan.

Broederschap van Jezus retraite, augustus '78 10/08/78 Ochtend

En dan kom je bij elkaar en zeg je na een jaar tegen elkaar: “Het is vreemd, we waren helemaal gelukkig, helemaal blij, wat is er toch aan de hand?” Dat is omdat de Heer er is, en de Geest van de Heer er is. Geloof dat alsjeblieft.

Interview van 23/05/73

Om in vreugde te zijn, moeten we met een paar anderen samen zijn, elkaars last dragen; op die manier is “het juk zoet en mijn last licht”… Daarom zal ik altijd hetzelfde herhalen: “Heb elkaar lief (ik word compleet kinds, zoals de heilige Johannes), houd van elkaar en dan zal alles goed gaan. Dus echt, laten we ons met elkaar verenigen!!

Dag voor de gebedsgroepen van Emmanuel 13/03/76

Het is een grote vreugde, omdat we weten dat de Heer de gemeenschap heeft gemaakt om ons te helpen, om ons in staat te stellen vol te houden, en vervolgens vol hoop en vreugde te zijn.

Gemeenschapsweekend 17-18/05/80

Ons levensritme is het ritme van het Hart van Jezus en het ritme van het hart van Maria. Als dat zo is, ontspannen we, zijn we blij en ontspannen, en tegelijkertijd ingetogen

Gemeenschapsweekend, voorjaar '79

Weet je, je kunt heel goed lachen, want met de Heer gaat het wel diep, maar moet je jezelf ook niet te serieus nemen. En doe niet aan het verheerlijken van lijden.

Broederschapsretraite augustus 78. 09/08/78 Ochtend