Enige uitspraken van Pierre
over het gebed

Het Vuur

Er hoeft maar een plek te zijn waar iemand aanwezig is om Jezus lief te hebben of de mensen komen er onmiddellijk op af. De mens is gemaakt om te branden. Wel, jullie gaan dan zien dat het vuur zich verspreidt. Zorg er echt voor dat je die liefde hebt. Aanbidden, aanbidden.

Retraite van de Broederschap van Jezus 08/78

We worden braambossen die in brand staan en niet worden verteerd.. Het is als een brandend vuur dat de Heer wil aansteken met onze armalige levens, dat wij ons wijden aan zijn dienst, aan de groei van de Heerschappij van zijn Liefde.

Voorbereidende notities voor een onderricht 24/06/80

Gegrepen door dit liefdesvuur word je helemaal opgebrand, gesmolten, vernietigd en weer opgebouwd met je eigenste zelf.

Week-end « Emmanuel » 26/10/75

Dit is niet voorbehouden aan een paar bevoorrechte enkelingen, het is waar voor iedereen, want de mens is gemaakt om te branden.

Session de Paray 09-21/07/77 Introduction à l’enseignement de Mgr Gaidon

Wat u allemaal die hier bij elkaar bent te doen staat, dat is aanbidden. Als u tijd hebt, gaat u bidden, gaat u aanbidden. […] Het doel van die aanbidding is natuurlijk eer te bewijzen aan het Lichaam en het Hart van Christus, maar het gaat er vooral om Hem te vragen ons in vuur en vlam te zetten van liefde., zodat we op onze beurt in vuur en vlam komen te staan van liefde voor onze broeders. […] Die liefde van het Hart van Jezus, die vraag je in de aanbidding en in vertrouwvol gebed . Ook al ben je een blok hout, je blijft aan de voeten van Jezus zitten en je koestert je in de zon van zijn Liefde […]! Dus alstublieft. vraag Jezus als een kind om die grote genade : je hart te laten branden van liefde om de wereld in vuur en vlam te zetten. !

Sessie van Paray 09-21/07/77 Inleidend woord bij het onderricht van Mgr Gaidon

Als het erom gaat wat je aan de Heer moet vragen dam moet je niet de hele tijd tegen hem zeggen « Och Heer, neem die zonde van mij weg » . maar vraag dat de Heer je in vuur en vlam zet, dat Hij je omvormt, dat Hij je en ziel geeft die met Maria mee kan voelen.

Gesprek op 23/05/73

Laten we dus naar God kijken. […]Het eenvoudigste is : vragen om vuur, om vuur uit de hemel die in ons komt. […] Zolang we dat vuur niet in ons hebben, zullrn we nooit heel ver komen.

Emmanuel weekend 25-26/10/75 Zaterdag 25/10/75

Als je de Heer om vuur vraagt, raak je in brand en verbranden onze zonden tegelijkertijd. […] Dat is het wat je echt aan de Heer moet vragen !

Inleidend woord bij het onderricht van dominee Thomas Roberts
2è sessie van de Paray-le-Monial, 17- 22 juli 1976

In plaats van ons hart van steen wil God zijn Hart plaatsen dat brandt van liefde, wil hij ons zijn vurige verlangen meedelen om zielen te redden…Hiervoot wil Hij ons hart aanraken met zijn Liefde, het doorboren, het breken. Terwijl we we onze eigen ellende ontdekken, treden we zijn Barmhartigheid binnen. […] In de aanbidding wil Jezus ons het mededogen van zijn Hart, de zachtheid van zijn Hart schenken. Hij breekt onze hoogmoed, onze eigengereidheid en zet ons in zijn leerschool : « Jezus, zachtmoedig en nederig van hart, maak dat ons hart lijkt op dat van U.»

Voorbereidende notities voor een onderricht 24/06/80

In de aanbidding zullen we de genaden van armoede krijgen. En ons hart raakt dan in vuur en vlam van liefde voor de Heer en voor onze broers en zussen. We zullen dan levende fakkels zijn. We kunnen dan de hele wereld in vuur en vlam zetten, te beginnen met Frankrijk.

Bijeenkomst van de Broederschap van Jezus 25/06/77

Als we aan het aanbidden zijn voelen we ons steeds armer worden. Maar je vertrouwt je toe aan de armen van Jezus. En je vraagt hem echt om je hart open te maken…En zijn Hart maakt ons warm, steekt ons in brand.We branden van liefde en dan gaan we stralen. En omdat we branden van liefde, wel, of we nu in gebed zijn of bezig zijn met zieken of wat dan ook, we branden de hele tijd van liefde en zien jezus overal.

Bijeenkomst van de Broederschap van Jezus 25/06/77

Ik zeg het jullie uit de grond van mijn hart. Jullie moeten echt bidden, speciaal door te zeggen : »Heer, toon u aan mij, laat u zien aan mij,steek me in brand, verbrand me, verteer me met uw liefde, om de wereld in brand te kunnen steken.

Retraite van de Broederschap van Jezus Kerstmis 82 30/12/82

Jullie gaan tegen me zeggen : » ik heb aanbidding gedaan en dat heeft een hele tijd geduurd ; weetj e, ik sta een beetje droog.. » Maar dat is niet belangrijk ! Want jullie ondergaan dan ultra-violette stralen…Jullie zeggen dan : »Ik zit daar en er gebeurt niets. » Dan zeg ik : » « »Toch wel, je bent aan het stralen. -» Maar ik heb niets gevoeld, -Akkoord, maar het is niet belangrijk dat je iets voelt. De Heer hoeft je niet iets te laten voelen. Maar je deed het in geloof, je bent gekomen, en de Heer is bezig je op te bouwen, je kracht te geven. » Daar gaat het om.

Retraite Broederschap van Jezus Paray zomer 83. Onderricht 24/07/83

We kunnen terugdenken aan alles wat de Heer voor ons heeft gedaan.Hoe hebben we hem ontmoet ? We kunnen hem daarvoor bedanken en nagaan of we nu nog levend en brandend met hem blijven en of we ons misschien wat hebben laten verkillen.

Emmanuel weekendl 25-26/10/75 Zaterdag 25/10/75

Laten we de Heer vragen om van liefde te kunnen branden voor onze broeders die zondaars zijn. Jullie weten dat Sint Dominicus nachtenlang zei « Heer, wat zal er met de zondaars gebeuren ? » Hij ging maar door met smeken. Op dat punt wordt het bidden gemakkelijker. want, in plaats van in te slapen of in de dorheid te blijven zitten, als je ziet hoe de mensen lijden , dan zit je al niet meer in de dorheid. Dan zeg je : »Heer, Heer, erbarm u, heb medelijden, ik vrrag u mij te helpen om voor hen te lijden…»

Gemeenschapsweek-end 25/01/81

Jezus was aan het kruis aan het lijden maar hij leed nog veel meer door al die zielen die verloren dreigden te gaan ;maar hij was blij met zijn lijden want in zij nlijden zei hij : « ik ben zielen aan het redden ». Je vindt hetzelfde bij Thersia van het Kind Jezus, die. naar Zijn voorbeeld ,toen ze vreselijk aan het lijden was toch zo gelukkig was zielen te kunnen redden. Zij had echt het vuur van de Liefde in haar. Dus wat je moet vragen, dat is het vuur van de Liefde, die zo oneindig veel groter is dan het lijden.

Retraite van de Broederschap van Jezus Kerstmis 80 Onderricht 3

Een kleintje, die heel snel was, dat was Theresia van het Kind Jezus. Jullie hebben gezien dat ze met 24 jaar, dus heel snel, helemaal in brand stond en verbrand was .Welnu, zij is echt gkomen om ons die weg te wijzen – en er zijn er geen 36 van : een hele simpele weg voor kleine en zwakke mensen zoals wij.

Emmanuel-weekend 25-26/10/75 Zaterdag 25/10/75

Wanneer we spreken over de Heer raken we n vuur en vlam en dat reinigt ons van onze zonden. Als liefde de zonde bedekt, hoeveel te meer de liefde van de Heer ! Ach, als we maar lief zouden hebben !…

Handgeschreven notitie

God wil op de plek van ons hart van steen zijn van liefde brandend hart zetten, hij wil ons zijn vurige wens meedelen om zielen te redden, ze weg te halen uit atheisme, materialisme en hedonisme. Daarvoor wil hij met zijn hart van Liefde ons hart aanraken, het doorboren en het breken.[…] De aanbidding, bron van compassie zet ons aan tot evangelisatie. Jezus laat ons het lijden van zijn hart zien, dat wordt gebroken door de zonde en door de onverschilligheid van de mensen ; hij vraagt ons met alle middelen die hij ons aanwijst de zachtheid en tederheid van zijn Hart te verkondigen en zijn wens dat iedere mens naar hem terugkeert, zijn hoogmoed laat wegsmelten teneinde het eigen hart te laten leven en ernaar te luisteren. Het is als een brandend vuur dat de Heer wil ontsteken vanuit onze arme levens, die we hem ten dienste stellen voor de groei van zijn Rijk van Liefde.

Voorbereidende notities voor een onderricht 24/06/80

De priesters van de parochie zijn allemaal gekomen om samen met ons te aanbidden. Dat gaat besmettelijk worden : dat vuur zal zich van parochie naar parochie verspreiden en uiteindelijk gaat heel Parijs ‘s nachts alleen maar aanbidden en dan overdag werken !…Dus ik verwacht dat jullie alle pastoors en hun parochianen gaan uitnodigen om te komen bidden : »Kom. Het is heel besmettelijk ! »

Gemeenschapsweekend 04-05/04/81

Ik zeg het jullie uit de grond van mijn hart. Jullie moeten echt speciaal gaan bidden en zeggen: «Heer, toon u aan mij,, laat u zien aan mij, zet mij in vuur en vlam, , brand mij op, verteer mij met uw liefde, zodat we de wereld in brand kunnen steken.»

Retraite van de Broederschap van Jezus Kerstmis 82 30/12/82

Je zegt dat je in de dorheid zit.[…] Welnu, als je bij Jezus bent die aan het lijden is, dan lijdt jij ook, snap je. En dan voel je je niet zo erg in de dorheid zitten ! Of anders is het een geestelijke dorheid,die echt door God gegeven is. Op dat moment moet je je echt blijven vastklampen aan de Heer.

Retraite van de Broederschap Augusrus 78. 09/08/78 Ochtend

Voortdurende Aanbidding

Je bent aan het aanbidden, maar daarna verlaat je de aanbidding niet om naar je medemensen toe te gaan, je gaat door met aanbidden via je medemensen.

Retraite van de Broederschap van Jezus Kerstmis 80

Je gaat naar de aanbidding om nieuwe krachten op te doen, maar daarna moet je je hele leven in die liefde blijven, zodat wanneer je medemensen ziet, je in zijn liefde blijft en in zijn liefde met hen omgaat.

Retraite van de Broederschap van Jezus 31/12/79

Ik hou veel van die uitspraak «los van mij zijn jullie tot niets in staat », want dat is geweldig, dat is radikaal, je bent tot niets in staat. Dus je hoeft je geen zorgen te maken. Je bent gewoon tot niets in staat, dus je moet alles aan de Heer vragen. Echt, als we in aanbidding zijn, verblijven we in zijn Liefde, dan vragen we om de genade om in zijn Liefde te mogen verblijven. Maar dat betekent niet alleen maar blijven aanbidden : je komt aanbidden om je op te laden en daarna moet je heel je leven in die liefde blijven leven, in die Liefde verblijven, zodat, wanneer je medmensen ziet, je in zijn Liefde blijft en in zijn liefde met hen omgaat. Dat is theoretisch, maar in de praktijk is het een leven dat elke dag in ons verder groeit. Daarvoor moeten we dat steeds weer aan de Heer vragen, want los van Hem zijn we tot niets in staat.

Retraite van de Broederschap van Jezus 31/12/79

Werkelijke Aanwezigheid

Je aanbidt de Heer Jezus in het Heilig Sacrament. Je moet echt geloven in die werkelijke Aanwezigheid : een aanwezigheid die heel reëel en concreet is, want de Heer is mens geworden en hij wil bij ons blijven. Hij wil bij ons zijn.Voor ons is het een grote vreugde te weten dat hij bij ons is.

Gemeenschapsweekend 21/06/81

Ik smeek jullie om te geloven dat de Heer daar,heel dicht bij ons is en kom dus alsmaar dichter bij Hem.

Je moet je altijd wapenen tegen schuldgevoelens : Je denkt altijd dat je kwaad doet, dat dit of dat niet goed is. Maar wanneer je echt bij de Heer bent dan « wordt de angst verdreven door de volmaakte liefde » : je bent niet ongerust want je weet dat Hij aanwezig is. Als je wordt afgeleid dan zeg je tegen de Heer : »Ik ben verstrooid, ik ben een arme sloeber. »Zoals Theresia van Avila zei : »Hier hebt u de vruchten van mijn tuin. » »Wel, Heer hier hebt u de vruchten van mijn tuin. » Maar je toont je goede wil zodat je niet gespannen uit het bidden vandaan komt. Zelfs als je een beetje opgewonden zou zijn, dan kom je toch langzaamaan tot rust.Omdat je blij bent dat er iemand naast je staat. […]Het is heel belangrijk om in vrede te zijn, om te voelen dat je geliefd bent. Soms zelfs niet eens om dat te voelen, maar om te weten dat je geliefd bent, Om dat te weten in geloof. We weten dat God van ons houdt, dat Hij niet verandert, zijn gevoelens niet veranderen, dat Hij van ons blijft houden, ondanks onze mankementen en zelfs als we een grapje maken. Zo zie je dat het allemaal heel simpel is : je ontspant en zegt gewoon : « wel, dat ging goed of niet goed, maar hoe dan ook, ik ben gelukkig omdat ik bij U ben, ik ben bij U. »

Week-end communautaire 01/04/79

Liefde voor christus

Ik realiseerde me dat mijn hart verdord was. Ik viel aan het voeteneinde van mijn bed op mijn knieën en er gebeurde iets : de liefde van de Heer kwam mijn hart binnen, ik voelde dat ik zachtmoedig en goed moest zijn. De genade van de Heer is gekomen en ik begreep het offer van Christus.

Interview met Jean-Marc en Françou Morin in Saint-Maurice 5-8/08/88

L’essentiel c’est le Seigneur, c’est la vie intérieure, c’est l’adoration, c’est la prière. Si on ne vit pas dans la prière, dans l’adoration et dans l’humilité et la douceur du Cœur du Seigneur, tout le reste ne sert à rien.

Retraite de la Fraternité de Jésus 08/79 Deuxième enseignement

De enige manier om de Kerk weer tot leven te brengen,
dat is de Liefde van Christus.

Sessie van Paray 09-21/07/77 Inleidende woorden bij het onderricht van Mgr Gaidon

Wat essentieel is dat is de Heer, dat is het innerlijk leven, dat is de aanbidding, dat is het gebed. Als je niet leeft in gebed, in de aanbidding, in de nederigheid en de zachtmoedigheid van de Heer, dan dient de hele rest nergens voor.

Retraite van de Broederschap van Jezus 08/79 Tweede onderricht

Jezus is onze gids bij het aanbidden van zijn eucharistisch Hart, hij nodigt ons uit om te verblijven in zijn Liefde door lange tijd (dag en nacht) zijn Lichaam te aanbidden. teneinde ons te laten raken door de adem van zijn Liefde.

Voorbereidende notities vvor een onderricht 24/06/80

Als je na een uur uit de aanbidding komt, zul je zeggen : »Wat heb ik me zitten vervelen, en wat heb ik me laten afleiden ! » Maar de anderen zullen zeggen : »Het is gek, maar je bent aan het stralen ! » Jij voelt het niet, aar anderen wel. Dan leef je van de liefde !

Week-end communautaire 17-18/05/80

Iedereen heeft zijn genade van liefde en daarom moeten die genade aan de Heer vragen en niet die van anderen, maar de genade die voor ons is, Op dat moment gaat de Heer ons hart omvormen , en stukje bij beetje komt het eraan. Maar je moet echt hoop hebben en dan zeg je : »Heer, ik klop op de deur en ik weet dat u die voor mij open doet, ik ben helemaal onwaardig en reken helemaal niet op mijn verdiensten, maar op uw liefde »…Dat is de essentie van alles.

Gemeenschapsweekend 17-18/05/80

Wat we het meeste nodig hebben is dat we beginnen de Heer lief te hebben en dat Hij dan ons hart omvormt.

« Emmanuel-dag » 13/03/76

Het is de heilige Geest die de Bijbel voor ons opent en ons herinnert aan alles wat de Heer heeft gezegd. Zuivere exegese is dan belangrijk en nuttig, maar het is niet de essentie. Aangezien we mensen zijn moeten we onze intelligentie aan het werk zetten maa die intelligentie moet eerst in overeenstemming zijn met ons hart. Ze mag daar niet in verdrinken, maar ze moet baden in liefde !

Workshop « gebedsgroep bij de gemeenschap » sessie van Paray 06/07/79

Aan de andere kant, als jullie je reserves aan naatenliefde, liefde en gebed niet koesteren, dan verval je in activisme als je een ativiteit moet uitvoeren.

Retraite de la Fraternité de Jésus 31/12/79

Alles wordt ons echt geschonken, maar dat is het geheim van het verblijven in zijn Liefde. Wat hij vraagt, dat is « Verblijf ». Dat is een bevel, dat is een raad, dat is een bevel. En je maakt het je gemakkelijk als je zegt :Ja, dat is goed. » Nee, dat is de essentie !

Retraite van de Broederschap van Jezus. Augustus 78 09/08/78 Namiddag.

Zoals Theresia van het Kind Jezus zegt : »alles wat we uit liefde doen wordt liefde. [Het zijn] niet de feitelijke diensten die je verleent, die werkelijk bestaat in het hart van de Heer, maar het is de manier waarop je het met liefde doet.

Gemeenschapsweekend 20/09/81

Wanneer die van liefde brandende oven in ons hart aanwezig is, wel, wat een uitsraling kunnen we dan niet hebben ! En wat een diepgaande veranderingen kunnen we teweeg brengen ! We kunnen alle harten doen smelten !

Retraite de Fraternité de Jésus 30-31/12/77

Je bent missionaris. OK. Je vertrekt als je kunt, zoniet dan blijf je hier, maar in de geest ben je dan net zoals de heilige Theresia van het Kind Jezus ( zo kun je zien hnoe goed dat werkt !) : Theresia is de patrones van de missies ! Zo’n kleintje in haar carmelklooster, patrones van de missies !! Wat heeft ze dan gedaan? Het was niet allemaal zo leuk in haar carmel… Wel, ze werkte voor een missionaris […] Want als je iets doet, wat het ook is, door de liefde wordt het omgevormd.

Retraite van de Broederschap van Jezus 30-31/12/77

Alles (van onze tijdsbesteding) is van belang. Onze dagindeling berust
op onze liefde voor de Heer.

Gemeenschapsweekend 01/04/79

Met die liefde die we in ons hart hebben vormen we onze vrienden om, onze makkers, de mensen die ons dierbaar zijn, en , beetje bij beetje, stap voor stap, steken we één van de meest fantastische vuren aan ! Overigens is dat ook wat Jezus had gezegd. Hij zei : » ik ben gekomen om op aarde een vuur aan te leggen en hoe graag zou ik willen dat het al was ontstoken. » 

Dat is het. Op dit moment is de wereld aan het rillrn van de kou… Dat komt omdat we geen liefde hebben. We hebben mooiste gadgets, we hebben alles wat we willen, maar we missen wat essentieel is, liefhebben en te worden liefgehad .

Cyclus van jongerenweekends 1981

Als je alles omzet in liefde, wel dan is alles liefde. Dat is iets buitengewoons. En dat geloven we niet omdat ons geloofniet groot genoeg is. En dat is het dat ervoor zorgt dat ons hart soms een beetje verdeeld is. Anders zouden we altijd een blij hart hebben, want alles wat ons overkomt, alles wat prettig of onprettig zijn, we bieden het allemaal aan Jezus aan.

Gemeenschapsweekend 17/04/82

Theresia zei : » Ik bied mezelf aan de barmhartige Liefde aan als slachtoffer. ».’Slachtoffer’ is een woord dat iedereen bang maakt. Het is duidelijk dat zij het dan niet heeft over de rechtvaardigheid. (Er zijn er die zich aan Gods rechtvaardigheid als slachtoffer hebben aangeboden om zonden en om het kwaad in de wereld te herstellen). Maar zij zegt : » Daar ben ik veel te klein voor. Ik bied mezelf aan de barmhartige Liefde aan als slachtoffer ». 

Dus met de barmhartige Liefde is er geen gevaar, je hoeft niet bang te zijn voor de barmhartige Liefde ! Het enige dat Hij kan doen, is ons zo’n intense liefde geven dat we met Hem in brand staan, dat het ons uiteindelijk reinigt en, in vereniging met zijn lijden, ook een beetje de zonden van de wereld reinigt. Het is dus eerder in die richting dat we moeten gaan. Maar ik geloof dat we in vertrouwen die weg op kunnen gaan… en Maria zegt ons dat ook.

Retraite van de Broederschap van Jezus 08/79 Eerste onderricht

Heer,leer ons nederig, zachtmoedig en nederig van hart te worden. « Jezus, Gij die zacht en nederig van Hart zijt, maak dat ons hart lijkt op dat van U. » Dat is onze roeping ! Echt, dat moet je ten diepste voelen. En da talles ontvang je in de genade van de aanbidding.

Retraite van de Broederschap van Jezus Kerstmis 82 30/12/82

De hoop, dat is geen gelukzalig soort optimisme, zegt Pierre. We weten heel goed dat het heel slecht gaat sinds de erfzonde …en dat het zo zal door blijven gaan tot aan het einde der tijden. Aan het einde der tijden zegt de Heer : »Zal de Mensenzoon bij zijn komst wel geloof op aarde vinden ? » Hij zegt zelfs dat « de naastenliefde van een groot aantal zal bekoelen ». Dat bewijst dus dat het helemaal niet zo goed gaat. Maar we leven wel in hoop, want we weten dat de Heer is verrezen, dat Hij leeft in ons hart, en dat Hij elke dag bij ons is. In die hoop leven we dus. De hoop is ook een goddelijke deugd : Gods beloften worden werkelijkheid ondanks het kwaad en de zonde…Wat essentieel is, dat is toch te bedenken dat God bestaat en dat Hij het is op wie we moeten steunen. En als we op hem moeten steunen, moeten we er toe komen liefhebben… Wij zijn het niet die Hem liefhebben, Hij is het die ervoor zorgt dat we Hem liefhebben.

Emmanuel-weekend 25-26/10/75

Aanbidding en Compassie

Doordat we de Heer aanbidden, kunnen we meevoelen met al het lijden van de wereld, kunnen we al het fysieke lijden begrijpen, maar worden we ook uitgenodigd om te bidden voor de bekering van de zondaars.

Gemeenschapsweekend in Touraine 19/11/88

Bij het gebed en de aanbidding worden we echt bekleed met de kracht van de Heer, maar dat moet ook leiden tot het dienen van onze medemensen.

Bijeenkomst van de Broederschap de Jezus 25/06/77

In de aanbidding wil Jezus ons het mededogen van zijn Hart, de zachtheid van zijn Hart schenken.

Voorbereidende notities voor een onderricht 24/06/80

In de compassie van de aanbidding moeten we tot de Heer zeggen : » Zie, we bidden u voor hen die niet tot u bidden en niet weten hoe ze tot u moeten bidden. «

Gemeenschapsweekend 21/06/81

We zitten in een periode van dorheid. Goed. Wel, we zeggen bij onszelf : » Jezus is ernstig ziek. Hij leeft in het donker. […] Je hoort hem niet, hij is zo moe, hij kan niet praten, hij is aan het doodgaan. » Hij is daar en je blijft bij hem. Je verveelt je, maar je zou je niet moeten vervelen want hij is aan het lijden. Je wordt overvallen door compassie. Je zegt tegen hem : »Heer, laat me niet zitten met een hart van steen, geef dat mijn hart een beetje meelevend wordt. Geef dat ik met u mag leven en van u mag houden ! »

Gemeenschapsweekend01/04/79

Laten we de Heer vragen om van liefde te branden voor onze medemensen die zondaars zijn. Jullie weten dat Sint Dominicus tijdens de nachtelijke uren steeds zei : »Heer, wat zal er worden van de zondaars ? ». Zonder ophouden bleef hij smeken. Wat dat betreft wordt het bidden trouwens veel gemakkelijker want in plaats van in slaap te vallen of in de dorheid te bliven zitten, als je dan ziet dat mensen lijden, dan heb je geen dorheid meer. Dan zeg je : »Heer, heb medelijden, heb medelijden. ik vraag u mij te helpen om voor hen te lijden… »

Gemeenschapsweekend 25/01/81

Want zie je, je moet liefde hebben voor je naasten. En zoiets vraag je dan aan de Heer, je vindt het, je beoefent het, en e beleeft het in de aanbidding. Als je niet hebt gebeden voordat je die dame ging bezoeken […] bega je een blunder en ga je precies datgene zeggen wat je niet had moeten zeggen. […] Maar als je echt hebt gebeden, dan zal de heer via jou spreken zonder dat je het in de gaten hebt.

Sessies van Paray 09-21/07/77 « Van gebedsgroepen naar gemeenachap»

Haarden van verzet

Het is de boze geest geluki om de stad in te nemen en er zijn alleen nog maar haarden van verzet over. Dat zijn de plaatsen van aanbidding van het heilig Sacrament.

Gemeenschapsweekend 30-31/05/81

Aangezien de wereld dramatisch in gevaar is, dacht Pierre dat groepen die zijn verenigd in de heilige Geest « haarden van verzet » zouden gaan vormen. Die haarden van verzet dat zijn de plaatsen van aanbidding van het heilig Sacrament. Die groepen infiltreren in de stad, ze zijn als « liefdesgranaten » die op de juiste plaatsen tot ontploffing komen ! Dat is een revolutie van liefde. En we zijn overal want Jezus is met ons,

Retraite van de Broederschap van Jezus 30-31/12/77

Kracht / Overgave

Die vreugde, die vind je echt in de aanbidding van de Eucharistie. En ik zou zeggen dat het echt de specificiteit is, waaraan men ons herkent ; [dat is het waar] we echt in het hart van de Heer zijn.

Retraite van de Broederschap van Jezus 08/79 Eerste onderricht

We zijn hier en zeggen : » Heer, we besteden een half uur om (met zijn allen) bij u te zijn, want we geloven dat i de God van glorie, de God van liefde bent. We willen u dit eerbetoon brenegn terwijl de wereld niet tot u bidt en de wereld compleet in de duisternis verkeert. Daarom bidden we. » Welnu, dat is een enorme kracht.

Gemeenschapsweekend 21/06/81

Ik leefde van de aanbidding en plaatste mijn gebed
in de Eucharistische aanbidding en het Heilig Hart.

Interview door Jean-Marc en Françou Morin in Saint-Maurice 5-8/08/88

Het gaat zo diep en het is zo belangrijk om als een kind zo blij (de genaden van de Heer) te ontvangen. Alles wordt je geschonken […] alles wordt je door de Vader met zoveel vreugde geschonken. Echt, ik kan tegen jullie niets anders zeggen : het is fantastisch ! Dat kun je echt geloven. Dat is geen fantasie, dat is realiteit. En het is heel belangrijk voor onze tijd. En niet alleen maar voor ons « cenakel ». Want tegelijk zegt Jezus ook : » Ik kom met vreugde naar jullie toe » en ook : » Ik kom met kracht naar jullie toe. » Hij geeft ons zijn kracht. Dat is geen slappe sentimentaliteit, dat is iets heel sterks. « De liefde is zo sterk als de dood. »

Retraite Broederschap van Jezus 27/07/86

En we moeten vooral goed weten dat wij het niet zijn, die het werk doen. We zijn hier om tot rust te komen, om rustig te luisteren en niet om gespannen te raken ! Dus de spaning gaat weg en dan dommelen we in. Nou, dan dommelen we maar in ! In het algemeen is het de beste tijd : Hij zorgt dan voor ons omdat we Hem op dat moment met rust laten en Hij in ons kan doen wat Hij wil.

Gemeenschapsweekend 01/04/79

We worden alleen maar gered in de contemplatie, in de aanbidding van de Eucharistie. Alle religieuze ordes die een belangrijke uitstraling hebben gehad, waren gericht op de Eucharistie, de aanbidding en onderdanigheid aan de Paus en aan Maria.

Handgeschreven notitie

Ik zei dat we het voorgevoel hadden dat Paray-le-Monial
een hoofdstad zou worden van gebed en aanbidding.

Gemeenschapsweekend 25/09/83

Dus (de aanbidding) is geen vlucht,het is echt de essentie van ons werk : Jezelf neerzetten in de liefde van de Heer en je daarbij inkeren en naar Hem luisteren. 

Op dat moment worden de structuren, de diensten en al die dingen begrijpelijk en krijgen ze hun juiste plaats.

Retraite van de Broederschap van Jezus 08/79 Tweede onderricht